Voditelj/ica u zdravstvenom turizmu po završetku programa usavršavanja će:

 1. Povezati korisnike usluga u zdravstvenome turizmu sa zdravstvenim ustanovama i organizirati korisnicima zdravstvenih usluga turističke sadržaje
 2. Koristiti specifične informacijske sustave i e-poslovanje u komunikaciji, organizaciji i analizi
 3. Planirati organizaciju dolazaka, odlazaka i boravka korisnika zdravstvenih usluga, uvažavajući dobne, spolne i kulturološke različitosti
 4. Identificirati nove trendove u ponudi i potražnji na destinaciji te prezentirati turističku ponudu destinacije
 5. Organizirati poslovanje i pružiti podršku optimizaciji prihoda i rashoda u poslovnoj organizaciji
 6. Sintetizirati prikupljene informacije o pružanju usluge u zdravstvenome turizmu u svrhu učinkovite komunikacije
 7. Voditi propisane evidencije o korisnicima usluga zdravstvenoga turizma i poslovati u skladu sa zakonskim odredbama
 8. Prezentirati medicinsku, wellness i lječilišnu ponudu u zdravstvenome turizmu
 9. Planirati marketinške strategije i razvijati prodajne vještine u prodaji usluga u zdravstvenome turizmu
 10. Pripremiti dokumentaciju potrebnu za postupak certificiranja pružanja usluga u zdravstvenome turizmu
 11. Primijeniti propise zaštite na radu u obavljanju poslova voditelja u zdravstvenome turizmu