dr. sc. Borut Marn, spec. otorinolaringolog i audiolog nakon prirodoslovno-matematičke gimnazije 1976. završava Medicinski fakultet sveučilišta u Zagrebu, a specijalistički ispit iz otorinolaringologije i cervikofacijalne kirurgije polaže 1982. godine na Klinici za otorinolaringologiju i cervikofacijalnu kirurgiju KBC “Sestre Milosrdnice”. Nakon ispita radio je kao voditelj Odjela za dijagnostiku i rehabilitaciju u Poliklinici SUVAG u Zagrebu do 1994. godine, a od 1994. do 2017. na Klinici za dječje bolesti Zagreb kao voditelj Odjela za  otorinolaringologiju, neurokirurgiju i oftalmologiju. Od 2017. radi kao suradnik u Poliklinici Sabol u Zagrebu.

Magistirao je 1992.godine na Medicinskom fakultetom u Zagrebu s temom «Ocjena funkcionalne sposobnosti aferentnih slušnih puteva u djece s dislalijom», primarijat je dobio 1993., a doktorsku dizertaciju na Medicinskom fakultetu u Zagrebu s temom «Funkcionalna lokalizacijska dijagnostika prezbiakuzije «, obranio je 1998. godine. Godine 2004. postaje subspecijalist iz audiologije.

Od 1980. do 1981. i od 1989. do 1991. polazio je i završio poslijediplomski studij iz otorinolaringologije i cervikofacijalne kirurgije. God. 1990. educirao se u Readingu, Londonu i Nottinghamu iz područja neonatalne i pedijatrijske audiologije.

Bio je predavač u audiološko-rehabilitacijskim ustanovama u Europi i SAD-u, kao i na poslijediplomskim studijima Medicinskog fakulteta u Zagrebu (pedijatrija, obiteljska medicina, otorinolaringologija). Sudjelovao je kao istraživač ili voditelj u osam domaćih ili međunarodnih projekata, autor je 60-tak stručnih ili znanstvenih radova, te koautor udžbenika Medicinskog fakulteta u Zagrebu «Preventivna i socijalna pedijatrija» 2018. godine.

U Hrvatsku uveo ispitivanje evocirane otoakustičke emisije i frekvencijsku audiometriju slušnim evociranim potencijalima. God. 2002. osmislio je i uveo probir novorođenčadi  na oštećenje sluha u sva rodilišta u Hrvatskoj, te je zbog toga 2004. godine dobitnik Plakete Grada Zagreba.

 


 

Matija Krklec nakon završetka srednje elektrotehničke škole zapošljava se u struci koja se bavi slušnim pomagalima te se od tada bavi različitim proizvodnim i uslužnim djelatnostima na području audio tehnike.

Apsolvent je Tehničkog menadžmenta na Veleučilištu VERN u Zagrebu.

Radno iskustvo na području slušnih pomagala u trajanju od 18 godina stječe u tvrtkama Elton d.o.o. i Microton d.o.o. te vlastitoj tvrtci Tehnički centar Krklec gdje se bavi odabirom i podešavanjem slušnih pomagala, prodajom, izradom i servisom slušnih pomagala te izradom slušnih umetaka. Obavljao je interne edukacije djelatnika za poslove tehničara za slušna pomagala u tvrtkama iz te djelatnosti.

Od početka radne karijere bavi se konstruiranjem i izradom profesionalnih slušalica za muzičare za svjetska tržišta. Također se bavi konstruiranjem i proizvodnjom audio uređaja i transformatora. Tijekom opsežnog i vrlo intenzivnog radnog iskustva na području audio tehnike polazio je mnoge domaće i inozemne tečajeve i edukacije iz područja slušnih pomagala.

 


 

Ettore Tamajo završio je Matematičko-informatičku srednju školu (MIOC) u Zagrebu. Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je u prosincu 2001. i stekao stručni naziv diplomirani inženjer fizike. Na istom fakultetu obranio je znanstveni magistarski rad pod naslovom „Observational test of the origin of magnetic field in chemically peculiar stars of the upper main sequence“ u veljači 2005. godine i stekao akademski stupanj magistar znanosti iz polja Atomske i molekularne fizike. U studenom 2009. godine na istom fakultetu obranio je doktorski rad (disertaciju) pod naslovom „Kemijska evolucija dvojnih zvijezda“ te stekao akademski stupanj doktor znanosti.

Od 2002. godine zaposlen je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu na radnom mjestu Znanstveni novak-viši asistent, na Fizičkom Odsjeku.

Godine 2011. odlazi na postdoktorsko usavršavanje u trajanju od godine dana na Sveučilište u Padovu, Italija, gdje se uključuje u nastavu na doktorskom studiju prestižne katedre Galileo Galilei. Krače znanstvene boravke u nekoliko navrata od 2002.-2006. odrađuje na Institut fur Astronomie der Universitaet Wien, Austrija, te na Istituto Nazionale di Astrofisica, Roma, Italija.

Sudjeluje u razdoblju 2002.-2007. na znanstvenom projektu Astrofizička i kozmološka vrijednost dvojnih zvijezda, projekt MZO-a. U razdoblju 2007.-2012. sudjeluje u znanstvenom projektu Struktura i evolucija zvijezda, također projekt MZO-a na Prorodoslovno-matematičkom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu.

Na postdoktorskom boravku Sveučilišta u Padovi 2011.-2012. voditelj je projekta Observational constraints on evolution of binary stars, na talijanskom nacionalnom institutu INAF – Osservatorio Astrofisico di Padova.

Redoviti je Član hrvatskog fizikalnog društva (HFD) te hrvatskog astronomskog društva (HAD).

Aktivno se koristi u govoru i pismu engleskim, njemačkim i talijanskim jezikom.

 


 

Sanja Jozić nakon završetka gimnazije u Zagrebu završava Studij psihologije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu čime je stekla akademski naziv magistra psihologije. Pri kraju studija upisuje četverogodišnju edukaciju iz integrativne psihoterapije koju završava 2014. godine i stječe europski certifikat integrativnog psihoterapeuta. U godini nakon završetka studija završava vježbenički staž iz područja kliničke psihologije i 2010. godine stječe osnovnu dopusnicu za obavljanje psihološke djelatnosti. Od 2009. do 2011. godine zaposlena je kao stručni suradnik psiholog u udruzi za djecu s posebnim potrebama gdje je uz vođenje projekata provodila psihodijagnostička ispitivanja i savjetovanje djece i njihovih roditelja. U tom periodu autor je i voditelj niza projekata na gradskoj, državnoj i europskoj razini. Ima iskustva u vođenju EU projekata financiranih iz programa Mladi na djelu, Programa za cjeloživotno učenje  i Europskog socijalnog fonda.

Godine 2011. zapošljava se kao stručni suradnik psiholog u Dječjem vrtiću Gajnice gdje radi i danas na poslovima psihodijagnostike i praćenja psihofizičkog razvoja djece, izrade individualiziranih odgojno-obrazovnih programa za djecu s posebnim potrebama, psihološkog savjetovanja i psihoterapije djece i roditelja te stručnog usavršavanja odgojitelja u planiranju odgojno-obrazovnog rada. Redovito je i predavač u Stručno–razvojnom centru Dječjeg vrtića Gajnice za stručne suradnike i odgojitelje drugih vrtića.

Značajno iskustvo ima na području komunikacijskih vještina i redovito sudjeluje kao predavač na gradskim, državnim i međunarodnim stručnim skupovima za odgojno-obrazovne djelatnike. U Učilištu Ambitio predaje od 2014., a od 2016. godine sudjelovala je u izradi nastavnih sadržaja za predmet „Komunikacijske vještine u zdravstvenom turizmu“ u okviru programa usavršavanja za voditelja u zdravstvenom turizmu u istom Učilištu. Educirala je iz istog predmeta 20 polaznika kroz pilot program usavršavanja za poslove Voditelja zdravstvenog turizma.

 


 

Goran Stokić nakon srednje škole upisuje i završava dodiplomski studij sestrinstva na ZVU u Zagrebu.

Od 1984. radi u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba gdje provodi temeljnu edukaciju novih zaposlenika u NZHMGZ: liječnika, medicinskih sestara – tehničara, vozača; edukaciju predavača predmeta “Hitni medicinski postupci” u srednjim medicinskim školama na području RH.

Od 2003. godine postaje instruktor Europskog vijeća za postupke oživljavanja za ALS, ILS, BLS/AED. Od 2004. – 2010. godine  redoviti je predavač i voditelj vježbi imobilizacije i oživljavanja na EMSA (European Medical Students Association – Zagreb Summer School Emergency Medicine) u organizaciji Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Studentske sekcije pri Hrvatskom liječničkom zboru i EMSA. Redoviti je sudac na međunarodnom natjecanju “CroRescue” u organizaciji ZV-a u sklopu sajma „Medicina i tehnika“.

Ima veliko iskustvo u organizaciji većih skupova:

  • organizator Hrvatsko-slovenskog simpozija “Otrovanja 2004”, Topusko, 2004. godine
  • član organizacijskog i stručnog odbora 1. – 9. Hrvatskog kongresa hitne medicine s međunarodnim sudjelovanjem
  • organizator, predavač i voditelj vježbi na tečaju „Trauma i oživljavanje“ za zdravstvene djelatnike Ministarstva obrane RH, Split, 2007
  • član uredništva i autor nekih tekstova u monografiji „100 godina hitne medicinske službe u Zagrebu 1909. – 2009.“

Sudjeluje u radu povjerenstava u Hrvatskoj komori medicinskih sestara: Povjerenstvo za primarnu zdravstvenu zaštitu; član Stručnog vijeća Komore; provoditelj stručnog nadzora u radu medicinskih sestara/tehničara u izvanbolničkim hitnim medicinskim pomoćima RH.

Godine 2009. prema pravilniku o specijalizacijama NN 28/2011 Odlukom ministra zdravlja stječe zvanje „specijalista u području hitne medicine“.

Godine 2013. postaje „Nacionalni instruktor“ za provođenje treninga za djelatnike izvanbolničke hitne medicinske službe.

 


 

Antun Škrinjar završio je Zrakoplovno tehničku školu u Zagrebu. Visoku školu za sigurnost, s pravom javnosti u Zagrebu upisuje 2001. godine gdje stječe stručno zvanje diplomiranog inženjera sigurnosti. Nakon završetka studija zapošljava se na Visokoj školi za sigurnost na radno mjesto tajnika Centra za srednjoškolsko obrazovanje odraslih i voditelja obrazovanja odraslih. Godine 2007. izabran je u suradničko zvanje asistenta za područje tehničkih znanosti, a 2009. stječe pedagoško-psihološku naobrazbu na Pedagoškom fakultetu u Zagrebu. Izborom u nastavničko zvanje predavača predaje od 2013. do 2014. predmet Građevinske mjere zaštite na radu na Visokoj školi za sigurnost, od 2014. do 2017. Stručna praksa na Visokoj školi za sigurnost, od 2013. do 2017. predmet Zaštita na radu na Veleučilištu Velika Gorica, a od 2017. Osnove tehničke sigurnosti na Veleučilištu Velika Gorica. Od 2015. godine zaposlen je u Ustanovi za cjeloživotno obrazovanju CTZ kao voditelj obrazovanja i predavač na programima osposobljavanja i usavršavanja. Autor je više stručnih priručnika za programe obrazovanja odraslih. Od dodatnih obrazovanja ima položen stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu i stručnu osposobljenost za sigurnosnog savjetnika za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu.