Rbr.

NASTAVNA CJELINA

BROJ SATI

T

VJ

PN

Ukupno

 1.

Osnove anatomije i fiziologije slušnog sustava

10

4

0

14

 2.

Osnove akustike u području ljudskog sluha

7

0

0

7

 3.

Osnove audiometrije – mjerenje sluha

9

14

0

23

 4.

Tehnika slušnih pomagala

12

21

0

33

 5.

Komunikacijske vještine u prodaji u području slušne akustike

6

6

0

12

6. 

Prodajne vještine u području slušne akustike

6

7

0

13

7.

Zaštita na radu i prva pomoć

4

4

0

8

8.

Praktična nastava

40

40

UKUPNO

54

56

40

150

 

PN = praktična nastava
VJ = vježbe
T = teorijska nastava