David Hrabrić završio je osnovnu školu te opću gimnaziju u Krku, te nakon toga upisuje Integrirani prediplomski i diplomski studij Kineziologije na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom svog osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja aktivno se bavi natjecateljskim jedrenjem te postiže brojne vrhunske rezultate na državnoj i međunarodnoj razini. Pred kraj i nakon svoje natjecateljske karijere počinje podučavati jedriličarskoj tehnici mlađe uzraste u svome matičnom jedriličarskom klubu “Vihor” u Baški na Krku. Nakon upisa Kineziološkog fakulteta u razdoblju od 2012. do 2017. godine radi kao trener jedrenja i kondicijski trener u istom klubu. Na četvrtoj godini studija upisuje modul jedrenje u sklopu kojeg radi kao demonstrator na svim redovnim i izbornim predmetima vezanim uz ovaj sport. 2018. godine počinje raditi kao trener jedrenja i kondicijski trener u Yacht clubu “Zagreb” u kojem radi i danas. Osim poslova trenera provodi i školu jedrenja za djecu i odrasle polaznike. Godine 2019. godine magistrira na kineziološkom fakultetu te odmah nakon toga postaje vanjski suradnik na predmetu Sportovi na vodi na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Kineziologije i predmetima specijalnosti smjera Jedrenje na preddiplomskom stručnom studiju Izobrazba trenera, na kojima radi i danas. Također radi kao vanjski suradnik na Hrvatskom institutu za kineziologiju u izvedbi programa osposobljavanja za poslove instruktora jedrenja. Osim jedrenja posjeduje dugogodišnje iskustvo u podučavanju jedrenja na dasci.

 


 

Jere Gulin je magistar kineziologije, sa dodatnim zvanjem kineziterapeuta. Osnovnu i srednju školu je završio u Šibeniku. Za vrijeme studija započinje sa radom u Sportsko dijagnostičkom centru Kineziološkog fakulteta, gdje radi i danas na organizaciji, provedbi i analizi testiranja rekreativnih i vrhunskih sportaša. Od 2017. godine radi kao vanjski suradnik na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Provodi nastavu predavanja i seminara na svim razinama stručnog i sveučilišnog studija na kolegijima Sistematska kineziologija, Metodologija kineziologijskih istraživanja, Sportska dijagnostika, Antropološka analiza u kondicijskoj pripremi sportaša, Dijagnostika kondicijske pripremljenosti, Osnove kineziologije. Nekada se bavio veslanjem te je bio državni prvak i reprezentativac. Trenutno je apsolvent na doktorskom studiju kineziologije. Autor je mnogih stručnih i znanstvenih radova u području kineziologije. Od 2017. godine sudjeluje u obrazovanju odraslih na raznim učilištima, a od 2020. i na Učilištu Ambitio. Otac je jednog djeteta, te se u slobodno vrijeme bavi planinarenjem.

 


 

Sanja Jozić nakon završetka gimnazije u Zagrebu završava Studij psihologije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu čime je stekla akademski naziv magistra psihologije. Pri kraju studija upisuje četverogodišnju edukaciju iz integrativne psihoterapije koju završava 2014. godine i stječe europski certifikat integrativnog psihoterapeuta. U godini nakon završetka studija završava vježbenički staž iz područja kliničke psihologije i 2010. godine stječe osnovnu dopusnicu za obavljanje psihološke djelatnosti. Od 2009. do 2011. godine zaposlena je kao stručni suradnik psiholog u udruzi za djecu s posebnim potrebama gdje je uz vođenje projekata provodila psihodijagnostička ispitivanja i savjetovanje djece i njihovih roditelja. U tom periodu autor je i voditelj niza projekata na gradskoj, državnoj i europskoj razini. Ima iskustva u vođenju EU projekata financiranih iz programa Mladi na djelu, Programa za cjeloživotno učenje  i Europskog socijalnog fonda.

Godine 2011. zapošljava se kao stručni suradnik psiholog u Dječjem vrtiću Gajnice gdje radi i danas na poslovima psihodijagnostike i praćenja psihofizičkog razvoja djece, izrade individualiziranih odgojno-obrazovnih programa za djecu s posebnim potrebama, psihološkog savjetovanja i psihoterapije djece i roditelja te stručnog usavršavanja odgojitelja u planiranju odgojno-obrazovnog rada. Redovito je i predavač u Stručno–razvojnom centru Dječjeg vrtića Gajnice za stručne suradnike i odgojitelje drugih vrtića.

Značajno iskustvo ima na području komunikacijskih vještina i redovito sudjeluje kao predavač na gradskim, državnim i međunarodnim stručnim skupovima za odgojno-obrazovne djelatnike. U Učilištu Ambitio predaje od 2014., a od 2016. godine sudjelovala je u izradi nastavnih sadržaja za predmet „Komunikacijske vještine u zdravstvenom turizmu“ u okviru programa usavršavanja za voditelja u zdravstvenom turizmu u istom Učilištu. Educirala je iz istog predmeta 20 polaznika kroz pilot program usavršavanja za poslove Voditelja zdravstvenog turizma.

 


 

Goran Stokić nakon srednje škole upisuje i završava dodiplomski studij sestrinstva na ZVU u Zagrebu.

Od 1984. radi u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba gdje provodi temeljnu edukaciju novih zaposlenika u NZHMGZ: liječnika, medicinskih sestara – tehničara, vozača; edukaciju predavača predmeta “Hitni medicinski postupci” u srednjim medicinskim školama na području RH.

Od 2003. godine postaje instruktor Europskog vijeća za postupke oživljavanja za ALS, ILS, BLS/AED. Od 2004. – 2010. godine  redoviti je predavač i voditelj vježbi imobilizacije i oživljavanja na EMSA (European Medical Students Association – Zagreb Summer School Emergency Medicine) u organizaciji Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Studentske sekcije pri Hrvatskom liječničkom zboru i EMSA. Redoviti je sudac na međunarodnom natjecanju “CroRescue” u organizaciji ZV-a u sklopu sajma „Medicina i tehnika“.

Ima veliko iskustvo u organizaciji većih skupova:

  • organizator Hrvatsko-slovenskog simpozija “Otrovanja 2004”, Topusko, 2004. godine
  • član organizacijskog i stručnog odbora 1. – 9. Hrvatskog kongresa hitne medicine s međunarodnim sudjelovanjem
  • organizator, predavač i voditelj vježbi na tečaju „Trauma i oživljavanje“ za zdravstvene djelatnike Ministarstva obrane RH, Split, 2007
  • član uredništva i autor nekih tekstova u monografiji „100 godina hitne medicinske službe u Zagrebu 1909. – 2009.“

Sudjeluje u radu povjerenstava u Hrvatskoj komori medicinskih sestara: Povjerenstvo za primarnu zdravstvenu zaštitu; član Stručnog vijeća Komore; provoditelj stručnog nadzora u radu medicinskih sestara/tehničara u izvanbolničkim hitnim medicinskim pomoćima RH.

Godine 2009. prema pravilniku o specijalizacijama NN 28/2011 Odlukom ministra zdravlja stječe zvanje „specijalista u području hitne medicine“.

Godine 2013. postaje „Nacionalni instruktor“ za provođenje treninga za djelatnike izvanbolničke hitne medicinske službe.

 


 

Antun Škrinjar završio je Zrakoplovno tehničku školu u Zagrebu. Visoku školu za sigurnost, s pravom javnosti u Zagrebu upisuje 2001. godine gdje stječe stručno zvanje diplomiranog inženjera sigurnosti. Nakon završetka studija zapošljava se na Visokoj školi za sigurnost na radno mjesto tajnika Centra za srednjoškolsko obrazovanje odraslih i voditelja obrazovanja odraslih. Godine 2007. izabran je u suradničko zvanje asistenta za područje tehničkih znanosti, a 2009. stječe pedagoško-psihološku naobrazbu na Pedagoškom fakultetu u Zagrebu. Izborom u nastavničko zvanje predavača predaje od 2013. do 2014. predmet Građevinske mjere zaštite na radu na Visokoj školi za sigurnost, od 2014. do 2017. Stručna praksa na Visokoj školi za sigurnost, od 2013. do 2017. predmet Zaštita na radu na Veleučilištu Velika Gorica, a od 2017. Osnove tehničke sigurnosti na Veleučilištu Velika Gorica. Od 2015. godine zaposlen je u Ustanovi za cjeloživotno obrazovanju CTZ kao voditelj obrazovanja i predavač na programima osposobljavanja i usavršavanja. Autor je više stručnih priručnika za programe obrazovanja odraslih. Od dodatnih obrazovanja ima položen stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu i stručnu osposobljenost za sigurnosnog savjetnika za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu.