Tamara Simić nakon završene II. Opće gimnazije upisuje Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Pri završetku magisterija 2013. godine zapošljava se u agenciji Horvat turizam d.o.o. Uz stalno usavršavanje dodatno završava „Mini MBA in Digital Business Transformation“ na Visokom učilištu Algebra. U agenciji Horvat turizam d.o.o. odgovorna za organizaciju i provedbu poslovnih startegija, planova i procedura. Sudjeluje u organizaciji i provedbi aktivnosti branda Skipper4you.com u nautičkom turizmu. Sa Učilištem Ambitio sudjeluje na programu osposobljavanje za poslove domaćina brodice i jahte.

 


 

Ivana Samac nakon završene srednje škole upisuje i završava Prehrambeno-biotehnološki fakultetu u Zagrebu. Nakon završetka fakulteta zapošljava se u Ugostiteljsko-turističkom učilištu u Zagrebu gdje predaje predmete Poznavanje robe i prehrana i Biologija s higijenom i ekologijom. Tijekom rada u Učilištu sudjeluje na raznim projektima vezanim uz ekologiju, turizam i ugostiteljstvo i gastronomiju. Također, sudjeluje na stručnim predavanjima te postaje profesor mentor.

 

 

 


 

Sanja Jozić nakon završetka gimnazije u Zagrebu završava Studij psihologije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu čime je stekla akademski naziv magistra psihologije. Pri kraju studija upisuje četverogodišnju edukaciju iz integrativne psihoterapije koju završava 2014. godine i stječe europski certifikat integrativnog psihoterapeuta. U godini nakon završetka studija završava vježbenički staž iz područja kliničke psihologije i 2010. godine stječe osnovnu dopusnicu za obavljanje psihološke djelatnosti. Od 2009. do 2011. godine zaposlena je kao stručni suradnik psiholog u udruzi za djecu s posebnim potrebama gdje je uz vođenje projekata provodila psihodijagnostička ispitivanja i savjetovanje djece i njihovih roditelja. U tom periodu autor je i voditelj niza projekata na gradskoj, državnoj i europskoj razini. Ima iskustva u vođenju EU projekata financiranih iz programa Mladi na djelu, Programa za cjeloživotno učenje  i Europskog socijalnog fonda.

Godine 2011. zapošljava se kao stručni suradnik psiholog u Dječjem vrtiću Gajnice gdje radi i danas na poslovima psihodijagnostike i praćenja psihofizičkog razvoja djece, izrade individualiziranih odgojno-obrazovnih programa za djecu s posebnim potrebama, psihološkog savjetovanja i psihoterapije djece i roditelja te stručnog usavršavanja odgojitelja u planiranju odgojno-obrazovnog rada. Redovito je i predavač u Stručno–razvojnom centru Dječjeg vrtića Gajnice za stručne suradnike i odgojitelje drugih vrtića.

Značajno iskustvo ima na području komunikacijskih vještina i redovito sudjeluje kao predavač na gradskim, državnim i međunarodnim stručnim skupovima za odgojno-obrazovne djelatnike. U Učilištu Ambitio predaje od 2014., a od 2016. godine sudjelovala je u izradi nastavnih sadržaja za predmet „Komunikacijske vještine u zdravstvenom turizmu“ u okviru programa usavršavanja za voditelja u zdravstvenom turizmu u istom Učilištu. Educirala je iz istog predmeta 20 polaznika kroz pilot program usavršavanja za poslove Voditelja zdravstvenog turizma.

 


 

Goran Stokić nakon srednje škole upisuje i završava dodiplomski studij sestrinstva na ZVU u Zagrebu.

Od 1984. radi u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba gdje provodi temeljnu edukaciju novih zaposlenika u NZHMGZ: liječnika, medicinskih sestara – tehničara, vozača; edukaciju predavača predmeta “Hitni medicinski postupci” u srednjim medicinskim školama na području RH.

Od 2003. godine postaje instruktor Europskog vijeća za postupke oživljavanja za ALS, ILS, BLS/AED. Od 2004. – 2010. godine  redoviti je predavač i voditelj vježbi imobilizacije i oživljavanja na EMSA (European Medical Students Association – Zagreb Summer School Emergency Medicine) u organizaciji Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Studentske sekcije pri Hrvatskom liječničkom zboru i EMSA. Redoviti je sudac na međunarodnom natjecanju “CroRescue” u organizaciji ZV-a u sklopu sajma „Medicina i tehnika“.

Ima veliko iskustvo u organizaciji većih skupova:

  • organizator Hrvatsko-slovenskog simpozija “Otrovanja 2004”, Topusko, 2004. godine
  • član organizacijskog i stručnog odbora 1. – 9. Hrvatskog kongresa hitne medicine s međunarodnim sudjelovanjem
  • organizator, predavač i voditelj vježbi na tečaju „Trauma i oživljavanje“ za zdravstvene djelatnike Ministarstva obrane RH, Split, 2007
  • član uredništva i autor nekih tekstova u monografiji „100 godina hitne medicinske službe u Zagrebu 1909. – 2009.“

Sudjeluje u radu povjerenstava u Hrvatskoj komori medicinskih sestara: Povjerenstvo za primarnu zdravstvenu zaštitu; član Stručnog vijeća Komore; provoditelj stručnog nadzora u radu medicinskih sestara/tehničara u izvanbolničkim hitnim medicinskim pomoćima RH.

Godine 2009. prema pravilniku o specijalizacijama NN 28/2011 Odlukom ministra zdravlja stječe zvanje „specijalista u području hitne medicine“.

Godine 2013. postaje „Nacionalni instruktor“ za provođenje treninga za djelatnike izvanbolničke hitne medicinske službe.

 


 

Antun Škrinjar završio je Zrakoplovno tehničku školu u Zagrebu. Visoku školu za sigurnost, s pravom javnosti u Zagrebu upisuje 2001. godine gdje stječe stručno zvanje diplomiranog inženjera sigurnosti. Nakon završetka studija zapošljava se na Visokoj školi za sigurnost na radno mjesto tajnika Centra za srednjoškolsko obrazovanje odraslih i voditelja obrazovanja odraslih. Godine 2007. izabran je u suradničko zvanje asistenta za područje tehničkih znanosti, a 2009. stječe pedagoško-psihološku naobrazbu na Pedagoškom fakultetu u Zagrebu. Izborom u nastavničko zvanje predavača predaje od 2013. do 2014. predmet Građevinske mjere zaštite na radu na Visokoj školi za sigurnost, od 2014. do 2017. Stručna praksa na Visokoj školi za sigurnost, od 2013. do 2017. predmet Zaštita na radu na Veleučilištu Velika Gorica, a od 2017. Osnove tehničke sigurnosti na Veleučilištu Velika Gorica. Od 2015. godine zaposlen je u Ustanovi za cjeloživotno obrazovanju CTZ kao voditelj obrazovanja i predavač na programima osposobljavanja i usavršavanja. Autor je više stručnih priručnika za programe obrazovanja odraslih. Od dodatnih obrazovanja ima položen stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu i stručnu osposobljenost za sigurnosnog savjetnika za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu.

 


 

Danijela Lokmer  završila je osnovnu školu i jezičnu gimnaziju u Splitu. Nakon gimnazije odlazi u Zagreb na studij gdje završava studij engleskog jezika i književnosti te talijanskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu. Nakon studija zapošljava se u XVI. Gimnaziji te vrlo brzo prelazi u školu stranih jezika Halpet u kojoj predaje poslovni engleski dugi niz godina te se usavršava u području poslovnog engleskog jezika posebice u području održavanja radionica na teme poslovnih vještina poput pregovaranja, poslovne korespodencije i komunikacijskih vještina.

Od 2013. godine surađuje s Učilištem Ambitio gdje uspješno podučava specijalizirani engleski jezik za dentalne asistente u programima usavršavanja i prekvalifikacije za dentalne asistente.

Održala je prezentacije na temu „To teach is not lecture but to present“ na HUPE (Hrvatsko udruženje poslovnog engleskog jezika) konferenciji  u Šibeniku i Dubrovniku 2005. i 2008. godine te na Besig (Business English Special Interest Group) konferenciji u Berlinu 2007. godine gdje održava radionicu BE personal (Business English personal) kojom prikazuje kako različite osobnosti različito uče te kako se svakom studentu treba pristupiti na osoban i individualan način.

Redovito sudjeluje na stručnim skupovima i seminarima te se stručno usavršavala u Londonu i sudjelovala u stručnim seminarima izdavačke kuće McMillan iz Oxforda.

Za sebe voli reći „Volim dati najviše sebe u onomu što najviše volim, a to je predavati engleski jezik. Veseli me napredak i osmijeh na licu mojih učenika. Živim svoj poziv“.

 


 

Ivica Turčić rođen je u Zagrebu gdje je završio osnovnu i srednju Ugostiteljsku školu, smjer kuhar. Nakon 12 godina praktičnog rada u struci u Hrvatskoj i inozemstvu 2008. godine polaže i majstorski ispit i stječe zvanje majstor kuhar. Iste godine zapošljava se na visokoškolskoj ustanovi Veleučilište Velika Gorica na radnom mjestu Voditelja pododsjeka za ugostiteljske i uslužne djelatnosti. Godine 2015. diplomirao je na dodiplomskom studiju Upravljanje u kriznim uvjetima na Veleučilištu Velika Gorica, a ove godine završava specijalistički studij Logistički menadžment na istom Veleučilištu. U 25 godina staža u struci stekao je široko znanje i iskustvo iz područja kuharstva i ugostiteljstva.