Koncept palijativnog pristupa, Psihosocijalni i duhovni aspekti palijativne skrbi

Senka Repovečki osnovnu školu je završila u Zaboku, a srednju školu za medicinske sestre u Vrapču. Od 1995. godine radi u Klinici za psihijatriju Vrapče. Na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu 2007. godine završila je za prvostupnicu sestrinstva te 2012. godine Specijalistički diplomski studij Psihijatrijskog sestrinstva. Godine 2015. na Medicinskom fakultetu u Zagrebu završila je Sveučilišni diplomski studij sestrinstva. Nastavnu aktivnost započinje 2011. godine kada je izabrana u suradničko zvanje asistenta kao naslovno zvanje na Katedri za zdravstvenu njegu na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, iz područja psihijatrijske zdravstvene njege i gerijatrijske zdravstvene njege, te izabrana u suradničko zvanje asistenta kao naslovno zvanje na Katedri za zdravstvenu njegu na Sveučilištu Sjever u Varaždinu, iz područja psihijatrijske zdravstvene njege. Od 2014. godine je mentor pripravnika na Klinici za psihijatriju Vrapče. Godine 2016. izabrana je u nastavno zvanje predavača kao naslovno zvanje u području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti (sestrinstvo) na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu.

Iz područja palijativne skrbi 2013. godine završila je tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I kategorije „Osnove palijativne medicine„, a 2015. godine tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I kategorije „Psihološki aspekti u palijativnoj skrbi„ na Medicinskom fakultetu Zagreb. Član je Hrvatske udruge za Alzheimerovu bolest i član Društva za hospicijsku i palijativnu zdravstvenu njegu u HUMS-u. Polaznik je Studija logoterapije V. Frankl, Institut logoterapije u Beču te polaznik edukacije iz grupne analize. Godine 2016. postaje član Tematske radne skupine za izradu novih programa usavršavanja odraslih „Njegovateljica s palijativnim pristupom“ i „Medicinska sestra za palijativnu skrb“ na projektu HR.3.1.19-0047 „E-programi stručnog usavršavanja – palijativna skrb“ financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda.


 

Komunikacijske  vještine u palijativnoj skrbi

Irena Habazin diplomirala je na Višoj školi za medicinske sestre Medicinskog fakulteta u Zagrebu, a potom na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer – Poremećaji u ponašanju, na kojem je 2010. godine obranila magistarski rad, a 2013. godine i doktorsku disertaciju (Čimbenici zadovoljstva poslom i izgaranja na poslu medicinskih sestara i tehničara zaposlenih u zdravstvenom i penalnom sustavu). Do 1993. godine radila je u Klinici za dječje bolesti Zagreb, a od tada do danas zaposlena je u Školi za medicinske sestre Vinogradska u Zagrebu. Godine 2009. napredovala je u zvanje profesor mentor i 2014. godine u zvanje profesor savjetnik. Od 2006. godine vanjski je suradnik Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, na kojem je izabrana u nastavno zvanje predavača kao naslovnog zvanja u području biomedicine i zdravstva za stručno polje kliničke medicinske znanosti (2010. – reizbor). Od 2012. godine na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku izvodi nastavu na predidplomskom studij sestrinstva (vanjski suradnik – viši asistent), a 2014. godine izabrana je u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog poja edukacijske i rehabilitacijske znanosti, znanstvene grane inkluzivna edukacija i rehabilitacija.

Od 2010. do 2012. godine sudjelovala je kao član radne skupine za izradu standarda zanimanja, standarda kvalifikacije i kurikuluma za kvalifikaciju medicinska sestra/tehničar opće njege u Obrazovnom sektoru zdravstvo i socijalna skrb, a od 2010.-2011. godine bila je član upravljačkog odbora twinning light projekta “Podizanje znanja i vještina medicinskih sestara i primalja i ujednačavanje obrazovnog programa s Direktivom 2005/36/EK”. Od 2010. do 2012. godine sudjelovala je u izradi i izvođenju programa: Edukacija mentora za specijalizacije u sestrinstvu (Ministarstvo zdravstva RH). Godine 2016. sudjelovala je u radu Tematske radne skupine za izradu novih programa usavršavanja odraslih: Medicinska sestra za palijativnu skrb i Njegovateljica s palijativnim pristupom. Od 1999. godine član je Ispitne komisije na stručnim ispitima za medicinske sestre općeg smjera, a od 2008. godine član je Ispitnog povjerenstva na stručnim ispitima nastavnicima zdravstvene struke koji predaju u nastavnom programu za zanimanje medicinska sestra/tehničar u srednjim školama.

Dodatno je završila edukaciju iz Integrativne geštalt terapije (Internationales Institut für Integrative Gestalttherapie). Volonterski sudjeluje u izradi i izvođenju programa Centra za obitelj, djecu i mlade – CODIM.


 

Briga za udobnost pacijenta u svim fazama palijativne skrbi

Romanita Milojević je 1986. diplomirala na Višoj školi za medicinske sestre Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; stekla naziv: Viša medicinska sestra bolničkog smjera.

Godine 2002. diplomirala je na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – smjer poremećaji u ponašanju.

U akademskoj godini 2011./2012. upisala je poslijediplomski doktorski studij Prevencijska znanost na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Godine 1981. radila je na Institutu za tumore – odjel kirurgija.

Od 1982. do 1993. radila je u privatnoj klinici za bolesti uha, nosa, grla i plastičnu kirurgiju Dr. Boško Milojević.

Od 1994. godine do danas zaposlena je u Školi za medicinske sestre Mlinarska Zagreb kao nastavnik zdravstvene njege i metodike zdravstvenog odgoja.

Dana 18. siječnja 2006. godine sukladno odredbama Pravilnika o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu, napredovala je u zvanje: profesor mentor.

Dana 25. studenog 2011. prema Pravilniku o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu, imenovana je u zvanje profesor-savjetnik.

Dana 17. listopada 2005. godine imenovana je u nastavno zvanje naslovnog predavača za stručno polje druge grane kliničke medicine u području biomedicine i zdravstva za predmet zdravstvena njega, a za potrebe Stručnog studija sestrinstva na Medicinskom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.

Godine 2011. imenovana je u nastavno zvanje višeg predavača za stručno polje druge grane kliničke medicine u području biomedicine i zdravstva za predmet zdravstvena njega a za potrebe Stručnog studija sestrinstvo na Medicinskom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.

Od 2003. do 2009. godine bila je nastavnik – vanjski suradnik na Stručnom studiju sestrinstva na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, nositelj kolegija zdravstvena njega majke i novorođenčeta, zdravstvena njega djeteta.

Od 2004. do 2006. godine bila je nastavnik – vanjski suradnik na Stručnom studiju sestrinstva na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.

Od 2004. godine do danas je nastavnik – vanjski suradnik na Stručnom studiju sestrinstva na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku.

U akademskoj godini 2005./2006. radila je kao nastavnik na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu.

Od akademske godine 2008./2009. do 2010. radila je kao nastavnik – vanjski suradnik na Stručnom studiju sestrinstva na odjelu za zdravstvene studije Sveučilišta u Zadru.