R.br.

NASTAVNA CJELINA

BROJ SATI

T

VJ

PN

Ukupno

1.

Osnovni principi palijativne skrbi

10

5

15

2.

Sestrinske intervencije u svrhu unaprjeđenja kvalitete života pacijenta

35

20

55

3.

Psihosocijalni i duhovni aspekti palijativne skrbi

15

20

35

4.

Komunikacijske vještine u palijativnoj skrbi

15

20

35

5.

Kvaliteta palijativne skrbi

5

5

10

6.

Praktična nastava

40

40

UKUPNO

80

70

40

190

PN = praktična nastava
VJ = vježbe
T = teorijska nastava