Medicinska sestra/tehničar po završetku programa usavršavanja za poslove u palijativnoj skrbi će:

  1. Primjenjivati ključne komponente palijativne skrbi u okruženju u kojem se pacijent i njegova obitelj nalaze
  2. Provoditi sveobuhvatnu skrb i sudjelovati u multidisciplinarnom timskom radu u svim okruženjima u kojima se pruža palijativna skrb sukladno ovlastima
  3. Procijeniti potrebe za palijativnom skrbi pacijenta, njegove obitelji, skrbnika i njegovatelja
  4. Omogućiti pacijentu da se tijekom cijele bolesti osjeća što udobnije, bez bolova i drugih fizičkih simptoma
  5. Udovoljiti pacijentovim psihološkim, socijalnim i duhovnim potrebama sukladno ovlastima
  6. Voditi sestrinsku dokumentaciju o palijativnim pacijentima
  7. Pružiti pomoć, podršku i sudjelovati u edukaciji obitelji u skrbi za pacijenta sukladno ovlastima
  8. Djelovati u skladu s bioetičkim načelima, državnim i međunarodnim zakonima te pacijentovim željama i vrijednostima u palijativnoj skrbi
  9. Primjenjivati vještine profesionalne komunikacije primjerene palijativnoj skrbi
  10. Primjenjivati postupke zaštite na radu