Rad s dentalnim timom i svakodnevni rad u ordinaciji
Sprečavanje infekcije

Ivanka Firić završila je osnovno školsko i srednje stručno obrazovanje u Zdravstvenom obrazovnom centru za zvanje medicinske sestre općeg smjera.

1988. godine započinje raditi u Stomatološkoj poliklinici Zagreb na svim područjima i specijalistikama polikliničke stomatološke zaštite, gdje radi i danas. Znanja i vještine koje stječe su asistiranje u dijagnostičko-terapijskim postupcima u dentalnoj medicini osobite na području dentalne protetike te oralne kirurgije na mjestu medicinske sestre – instrumentarke u kirurškim salama oralne kirurgije. Sada radi na radnom mjestu odjelne sestre ortodoncije gdje sudjeluje i asistira u dijagnostičko-terapijskim postupcima iz tog područja te organizira i koordinira rad medicinskih sestara na odjelu ortodoncije.

U međuvremenu 2013. godine završava prediplomski studij sestrinstva na Zdravstvenom veleučilištu Zagreb te stječe titulu prvostupnice sestrinstva. Nakon toga završava i diplomski studij sestrinstva na Medicinskom fakultetu u Zagrebu te 2015. godine stječe titulu magistre sestrinstva gdje usvaja znanja iz područja medicine, edukacije te znanja i iskustva iz područja znanstvenih istraživanja za što dobiva i dekanovu nagradu za izvrsnu uspješnost.

Sudjeluje u projektima koji uključuju napredak i edukaciju medicinskih sestara u dentalnoj medicini, kako na nivou ustanove u kojoj radi, tako i šire. Aktivno i pasivno je uključena na stručnim predavanjima u ustanovi, na kongresima i tečajevima vezanim za rad u dentalnoj medicini.

Godine 2015. započinje predavati u Učilištu Ambitio u teorijskom i praktičnom dijelu nastave. Znanja i vještine iz područja zdravstvene njege u dentalnoj medicini, dentalnog asistiranja, dentalne opreme i materijala, kvalitete rada, administracije i organizacije rada prenosi polaznicima učilišta na temelju usvojenog obrazovanja i dugogodišnjeg rada i iskustva u dentalnoj medicini.

U Učilištu Ambitio predaje predmete Kvaliteta u dentalnoj medicini, Organizacija rada, Dentalno asistiranje i Administracija u dentalnoj medicini.

 


 

Promoviranje oralnog zdravlja
Restaurativno i endodontsko liječenje

Andrea Krcunović, bacc. med. techn. završila je osnovnu školu i srednju Medicinsku školu. Prvo radno iskustvo stječe u bolničkom sustavu na Klinici za anesteziologiju i intenzivno liječenje KBC Rijeka.

U stomatološkoj poliklinici Zagreb počinje raditi 2006. godine na odjelu Parodontologije, endodoncije, oralne medicine i oralne kirurgije. Studij sestrinstva završava 2014. godine na Zdravstvenom veleučilištu Zagreb, te stječe titulu prvostupnice sestrinstva.

Danas radi na odjelu za endodonciju s restaurativnom stomatologijom, oralnu medicinu i parodontologiju kao odjelna medicinska sestra.

U Učilištu Ambitio predaje predmete Promoviranje oralnog zdravlja i Restaurativno i endodontsko liječenje.

 


 

Hitna stanja

Goran Stokić nakon srednje škole upisuje i završava dodiplomski studij sestrinstva na ZVU u Zagrebu.

Od 1984. radi u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba gdje provodi temeljnu edukaciju novih zaposlenika u NZHMGZ: liječnika, medicinskih sestara – tehničara, vozača; edukaciju predavača predmeta “Hitni medicinski postupci” u srednjim medicinskim školama na području RH.

Od 2003. godine postaje instruktor Europskog vijeća za postupke oživljavanja za ALS, ILS, BLS/AED. Od 2004. – 2010. godine redoviti je predavač i voditelj vježbi imobilizacije i oživljavanja na EMSA (European Medical Students Association – Zagreb Summer School Emergency Medicine) u organizaciji Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Studentske sekcije pri Hrvatskom liječničkom zboru i EMSA. Redoviti je sudac na međunarodnom natjecanju “CroRescue” u organizaciji ZV-a u sklopu sajma „Medicina i tehnika“.

Ima veliko iskustvo u organizaciji većih skupova:

  • organizator Hrvatsko-slovenskog simpozijaOtrovanja 2004″, Topusko, 2004. godine
  • član organizacijskog i stručnog odbora 1. – 9. Hrvatskog kongresa hitne medicine s međunarodnim sudjelovanjem
  • organizator, predavač i voditelj vježbi na tečaju „Trauma i oživljavanje“ za zdravstvene djelatnike Ministarstva obrane RH, Split, 2007
  • član uredništva i autor nekih tekstova u monografiji „100 godina hitne medicinske službe u Zagrebu 1909. – 2009.“

Sudjeluje u radu povjerenstava pri Hrvatskoj komori medicinskih sestara: Povjerenstvo za primarnu zdravstvenu zaštitu; član Stručnog vijeća Komore; provoditelj stručnog nadzora u radu medicinskih sestara/tehničara u izvanbolničkim hitnim medicinskim pomoćima RH.

Godine 2009. prema pravilniku o specijalizacijama NN 28/2011 Odlukom ministra zdravlja stječe zvanje „specijalista u području hitne medicine“.

Godine 2010. postaje „Nacionalni instruktor“ za provođenje treninga za djelatnike izvanbolničke hitne medicinske službe.

U Učilištu Ambitio predaje predmet Hitna stanja.

 


 

Zdravlje i sigurnost

Jasminka Polić završila je osnovnu školu i jezičnu gimnaziju u Zagrebu, gdje upisuje i 1977. godine završava Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Svoju poslovnu karijeru započinje 1977. godine u Ministarstvu zdravstva, gdje tijekom pripravničkog staža sudjeluje u radu sanitarne inspekcije općine Maksimir, sanitarne inspekcije Grada Zagreba i Republičkog sanitarnog inspektorata. Nakon položenog stručnog ispita nakratko radi u SIZ-u stanovanja Trešnjevka, a nakon godinu dana vraća se u Ministarstvo zdravstva, gdje radi do 1996. godine. Na početku radi kao pravna savjetnica u Republičkom sanitarnom inspektoratu gdje obavlja upravni nadzor nad radom sanitarnih inspektora u Republici Hrvatskoj i normativnu djelatnost iz područja sanitarne inspekcije. Od 1991. godine radi u statusu više pravne savjetnice u Sektoru za zdravstvo gdje također obavlja normativnu djelatnost iz područja zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja te aktivno sudjeluje u raznim oblicima stručnog usavršavanja.

Godine 1985. završava poslijediplomski studij pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – Javno zdravstvo i epidemiologija – smjer: Upravljanje i planiranje u zdravstvu.

Godine 1994. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu polaže pravosudni ispit, a 2001. godine javnobilježnički ispit.

Od 1996. godine do danas radi u Hrvatskoj komori dentalne medicine u statusu glavne tajnice, gdje koordinira radom ukupnog komorskog sustava te organizira i usklađuje rad tijela Komore.

Tijekom svog rada kao vanjski suradnik izrađuje članke za časopis „Informator“.

U Učilištu Ambitio predaje predmet Zdravlje i sigurnost.

 


 

Paradontna terapija

Kristina Đurkan završila je osnovnu školu i prirodoslovno matematičku V. gimnaziju.

Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisala je akademske godine 1999./2000., diplomirala je u svibnju 2005. godine. Dobitnica je Povelje dekana za vrhunske rezultate tijekom studija, Rektorove nagrade za najbolji studentski rad 2003. godine i “Top Stipendije za top studente” 2003. godine.

Nakon završenog jednogodišnjeg staža, 2006. godine postaje član doktorskog tima Poliklinike Šlaj-Anić. Daljnje obrazovanje nastavlja upisom na Poslijediplomski specijalistički studij stomatologije u Zagrebu. Na specijalizaciju iz parodontologije upućena je 2010. godine. Specijalistički ispit položila je 2014. godine i stekla naziv Specijalist parodontologije.

Dr. Kristina Đurkan članica je Hrvatskog parodontološkog društva (HPD) i Hrvatske komore dentalne medicine (HKDM).

Dr. Đurkan neprestano se usavršava na raznim stručnim kongresima i tečajevima u zemlji i inozemstvu. Na Kongresu Hrvatski parodontološki dani 2013., prezentirala je poster pod nazivom Autologni antagonist receptora interleukina 1 (Orthokin®) i ortodontski pomak u terapiji agresivnog parodontitisa. Osobiti interes pronalazi u parodontologiji, predprotetskoj parodontnoj kirurgiji, implantologiji i endodonciji.

Prisustvovala je na 8. kongresu EuroPerio, 2015. godine u Londonu, Perio Master Clinic 2017. godine na Malti, radnom tečaju  „All-on-4 kirurški protokol“ stomatološke poliklinike Malo Clinic u Lisabonu 2018. godine.

U Učilištu Ambitio predaje predmet Parodontna terapija.

 


 

Farmakologija

Ivana Šutej završila je srednju školu za kemijskog tehničara u Zadru 1994. godine. Iste godine upisala se na Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu te diplomirala u siječnju 2000. godine. Nakon završenog obaveznog pripravničkog liječničkog staža, 2001. položila je državni ispit. Godine 2003. je magistrirala, a 2011. doktorirala na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu.

Radi kao izvanredni profesor na Katedri za Farmakologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu čiji je predstojnik. Aktivno sudjeluje u znanstvenom i kliničkom radu te izobrazbi studenata. Nositeljica je više kolegija i sudjeluje u nastavi integriranog studija Dentalna medicina, Farmakologija i Klinička farmakologija te poslijediplomskog specijalističkog i doktorskog studija. Autor je i koautor više znanstvenih i stručnih radova kao i poglavlja u knjigama. Aktivno sudjeluje na međunarodnim te domaćim znanstvenim i stručnim skupovima. Članica je Hrvatskog društva farmakologa i Federacije europskih farmakoloških društava (EPHAR).

Tijekom 2005. kao i 2008. godine bila je na usavršavanju u Seattleu (SAD) kao gostujući znanstvenik na School of Dental Medicine University of Washington, na Katedri za parodontologiju, kod dr. dent. med. Frank A. Roberts.

U Učilištu Ambitio predaje predmet Farmakologija.

 


 

Vođenje kartoteka i CEZIH

Siniša Drobnjak nakon srednje škole završava Fakultet Elektrotehnike i Računarstva 1993. godine u Zagrebu, smjer diplomirani inženjer elektrotehnike. Godinu kasnije polaže državni ispit za zaštitu od zračenja te već iduće godine osniva tvrtku S.D. Informatika d.o.o. koja uspješno posluje već 20 godina.

Uz stalno usavršavanje dodatno je 2006. godine završio školovanje za računalno vođenu implantologiju. Godine 2008. je predavač na Specijalističkom studiju Stomatološkog fakulteta u Zagrebu, a od 2009. godine je i predstavnik Hrvatske komore dentalne medicine za informatizaciju. Na temelju stečenog iskustva već iduće godine postaje savjetnik Hrvatske komore medicinskih sestara za sestrinsku dokumentaciju. Ujedno je i član nadzornog odbora HDBMT od 2013. godine kao i član konzorcija e-Health Croatia.

Od istaknutijih stečenih znanja koja su trenutno aktualna možemo naglasiti upravljanje ključnim aktivnostima u poslovanju tvrtke, upravljanje ljudskim resursima, vođenje razvojnog tima za izradu programskih rješenja u zdravstvu, rad na e-Gluko projektu financiranim od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, rad na RONNA- Robotska neuronavigacija – projektu financiranim od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, razvoju programskih rješenja u zdravstvu, prijavi međunarodnih projekata i upravljanju aktivnostima unutar istih.

U Učilištu Ambitio predaje cjelinu Vođenje kartoteka i CEZIH.

 


 

Vođenje kartoteka i CEZIH

Nela Gluščić nakon završene srednje Medicinske škole u Karlovcu završava Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, smjer jednopredmnetna sociologija čime je stekla akademski naziv magistra sociologije.
Nakon studija se bavi radom u udruzi W.N.C Duga Resa, kao predsjednica udruge koja se bavi postavljanjem pristupnih točaka wireless tehnologije na području grada Duge Rese te planiranjem i provedbom EU projekata iz navedenog područja.
Ubrzo se zapošljava u S.D. informatici, tvrtci koja se bavi izradom računalnih programa u zdravstvu, u odjelu korisniče podrške. Radi na poslovima kao terenski edukator novih korisnika računalnih programa u zdravstvu (dentalna medicina i sestrinstvo). Sudjeluje na značajnom programu uvođenja računalnih programa u veliki broj hrvastkih bolnica, educirajući s kolegama preko 6000 medicinskih sestara.
Svojim dosadašnjim radnim iskustvom razvila sam organizacijske vještine neophodne za vođenje poslovnih procesa, planiranja i edukativnih aktivnosti , što nastojim primijeniti i u svom privatnom životu. Ponosna sam majka troje djece.

U Učilištu Ambitio sudjeluje u izvođenju vježbi na cjelini Vođenje kartoteka i CEZIH.

 


 

Ortodontski postupci

Dr. sc. Neven Vidović, dr. med. dent., diplomirao je 1989. godine na Sveučilištu u Zagrebu, na Stomatološkom fakultetu. Od 1990. do 1993. godine zaposlen je u Domu zdravlja Split, a od 1993. do 2007. godine u Stomatološkoj poliklinici Split. Od 2007. do 2010. godine  zaposlen je u Privatnoj ordinaciji dentalne medicine Diana Vidović, dr. med. dent. u Splitu. Godine 2010. postao je vlasnik Privatne specijalističke ordinacije dentalne medicine za ortodonciju u Splitu.

Specijalističke ispite iz dječje i preventivne stomatologije i ortodoncije položio je 1996. i 2000. godine u Klinici za stomatologiju KBC Zagreb.

Od 2011. godine sudjeluje u nastavi kolegija Ortodoncija 1, Ortodoncija 2 i Menagement u dentalnoj medicini (Organizacija i ekonomika dentalno medicinske zaštite). Navedeni kolegiji se reliziraju u nastavnom programu na integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju Dentalna medicina Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Doktorski  rad  pod  naslovom « Kraniofacijalna obilježja osoba s opstruktivnom apnejom u spavanju « obranio je 2013. godine na Sveučilištu u Zagrebu, na Stomatološkom fakultetu. Autor je i suautor 3 znanstvena rada koji su citirani u Current Contents. Znanstveni rad je rezultat istraživanja koja proizlaze iz njegovog kliničkog rada. U svom kliničkom radu, kao specijalist ortodoncije i specijalist dječje i preventivne stomatologije,  od 1994. godine sudjeluje u programu oralne rehabilitacije mladeži i odraslih osoba s blagim i umjerenim intelektualnim teškoćama, a od 2000. do 2007. godine vanjski je suradnik Odjela za neonatologiju Klinike za ženske bolesti i porode KBC Split te sudjeluje u zbrinjavanju novorođenčadi s orofacijalnim rascjepima. Tijekom istraživanja za doktorski rad sudjelovao je  u radu Laboratorija za poremećaje disanja tijekom spavanja u Klinici za bolesti uha, nosa i grla s kirurgijom glave i vrata KBC-a Split i Medicinskog fakulteta u Splitu.

Sudjelovao je na domaćim i međunarodnim kongresima i od 2012. godine je recenzent znanstvenog časopisa European Journal of Orthodontics. Godine 2014. izabran je u znanstveno zvanje znanstveni suradnik.

Predsjednik je područnog sjedišta Split Hrvatske komore dentalne medicine u mandatnom razdoblju od 2007. do 2017. godine i predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske komore dentalne medicine u mandatnom razdoblju od 2011. do 2017. godine.

U Učilištu Ambitio predaje predmet Ortodontski postupci.

 


 

Anatomske strukture i sustavi

Maja Firić – dr. med. dent., nakon završene srednje škole, gimnazije Lucijan Vranjanin, zbog iznimnog interesa i ljubavi prema stomatologiji, upisuje integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalna medicina na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Studij završava kao druga u svojoj generaciji te 2015. stječe naziv doktorica dentalne medicine, osposobljena za prevenciju, epidemiološko praćenje, dijagnostiku i liječenje bolesti zubi i usta. Završni rad izradila je na temu „Odnos oblika tijela mosta na gingivu i utjecaj na oralnu higijenu“. Istraživačka djelatnost donijela joj je nagradu za najbolji studentski rad u akademskoj godini 2014./2015. za rad pod nazivom „Promjene u doživljaju boli nakon terapije u pacijenata sa sindromom pekućih usta“. Tijekom studija, ali i po završetku kontinuirano se usavršava u području stomatologije te sudjeluje na mnogim domaćim i inozemnim kongresima kao što su 47. CED-IADR kongres u Antaliji (Turska) i 9. međunarodni kongres novih tehnologija u dentalnoj medicini – polivalentna praksa, u Zagrebu. Također, pohađa tečajeve trajne izobrazbe, Dan restaurativne dentalne medicine i endodoncije II, Jednostavna rješenja za svaku ordinaciju i dr., te na taj način prati najsuvremenije trendove u dentalnoj medicini. Iz znanstvenog rada kojem je posvetila mnogo vremena na studiju proizašla su i tri znanstvena članka kojima je autor, odnosno koautor. Dva članka izašla su u časopisima: Sonda i indeksiranom časopisu Sigurnost, dok je jedan izašao u indeksiranom i vrlo cijenjenom stranom časopisu Oral Diseases. Područja od posebnog interesa su joj dječja i preventivna stomatologija, ortodoncija te stomatološka protetika.

U Učilištu Ambitio predaje predmet Anatomske strukture i sustavi.

 


 

Ekstrakcija i mala oralna kirurgija

Dr. Pavel Kobler završio je gimnaziju je u Brežicama. Potom je diplomirao na Stomatološkom fakultetu godine 1968. godine. Dobitnik je Rektorove nagrade. Godine 1971. izabran je za asistenta u Zavodu za oralnu kirurgiju Stomatološkog fakulteta, gdje i sada radi. Specijalistički ispit iz oralne kirurgije položio je 1975. Godine 1976. boravio je na Sveučilišnoj klinici za oralnu i maksilofacijalnu kirurgiju kod poznatog kirurga prof. dr. Heinza Koele-a. Doktorsku disertaciju pod naslovom “Ispitivanje područja usne šupljine koje je najizloženije karcinomu metodom eksfolijativne citodijagnostike” obranio je 1986. U zvanje primariusa izabran je godine 1985. Do 1987. godine radio je na Zavodu za oralnu kirurgiju kao asistent, a te godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta. U zvanje izvanrednog profesora izabran je godine 1993., a u zvanje redovitog profesora 1999. godine. Od godine 1986. do 1995. bio je Pročelnik polikliničkog odjela Klinike za kirurgiju čeljusti, lica i usta KBC – a. Godine 1996. boravio je kao stipendist fondacije DAAD na Klinici za maksilofacijalnu i oralnu kirurgiju Stomatološkog fakulteta u Wuerzburgu. Sudjelovao je na svim znanstvenim projektima koji su se provodili u okviru Zavoda za oralnu kirurgiju, a bio je Glavni istraživač projekta Ministarstva znanosti i obrazovanja pod nazivom Implanto-protetska rehabilitacija žvačnog sustava (3-02-408) do 1997. godine. Sudjelovao je na mnogim kongresima, znanstvenim i stručnim skupovima u zemlji i u svijetu. Od stranih jezika aktivno se služi njemačkim i engleskim jezikom.

U Učilištu Ambitio predaje predmet Ekstrakcija i mala oralna kirurgija.