Usavršavanje za poslove dentalnog/e asistenta/ice: nastavnici

Rad s dentalnim timom i svakodnevni rad u ordinaciji
Sprečavanje infekcije
Promoviranje oralnog zdravlja
Restaurativno i endodontsko liječenje
Praktična nastava u ordinaciji dentalne medicine

Dijana Didak, bacc. med. techn. –  rođena je 22. 8. 1966. godine u Daruvaru. Osnovnu školu završila je u Bregani, a srednju medicinsku školu 1986. godine u Zagrebu. Do 1993. godine radi u Klinici za dječje bolesti u Zagrebu.

Na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu 2011. godine stječe zvanje prvostupnice sestrinstva.

U periodu od 1993. do 1995. godine radi u Domu umirovljenika Trnje, a od 1995. do 2000. godine u kućnoj njezi privatne Zdravstvene ustanove. U Stomatološkoj poliklinici Zagreb radi u razdoblju od 2000. do 2015. godine iz koje na poziv Zdravstvenog  učilišta odlazi na mjesto predavača strukovnih predmeta u smjeru dentalni/a asistent/ica.

Godine 2016. na KBF-u u Zagrebu završava pedagoško obrazovanje i stječe naziv strukovnog nastavnika.

U Učilištu Ambitio predaje kao stručni suradnik od njegovog osnivanja 2013. godine do danas.

 


 

Hitna stanja

Goran Stokić –  rođen je 1962. godine u Požarevcu. Od svoje 18. godine živi i radi u Zagrebu. Nakon srednje škole upisuje i završava dodiplomski studij sestrinstva na ZVU u Zagrebu.

Od 1984. radi u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba gdje provodi temeljnu edukaciju novih zaposlenika u NZHMGZ: liječnika, medicinskih sestara – tehničara, vozača; edukaciju predavača predmeta “Hitni medicinski postupci” u srednjim medicinskim školama na području RH.

Od 2003. godine postaje instruktor Europskog vijeća za postupke oživljavanja za ALS, ILS, BLS/AED. Od 2004. – 2010. godine redoviti je predavač i voditelj vježbi imobilizacije i oživljavanja na EMSA (European Medical Students Association – Zagreb Summer School Emergency Medicine) u organizaciji Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Studentske sekcije pri Hrvatskom liječničkom zboru i EMSA. Redoviti je sudac na međunarodnom natjecanju “CroRescue” u organizaciji ZV-a u sklopu sajma „Medicina i tehnika“.

Ima veliko iskustvo u organizaciji većih skupova:

  • organizator Hrvatsko-slovenskog simpozijaOtrovanja 2004″, Topusko, 2004. godine
  • član organizacijskog i stručnog odbora 1. – 9. Hrvatskog kongresa hitne medicine s međunarodnim sudjelovanjem
  • organizator, predavač i voditelj vježbi na tečaju „Trauma i oživljavanje“ za zdravstvene djelatnike Ministarstva obrane RH, Split, 2007
  • član uredništva i autor nekih tekstova u monografiji „100 godina hitne medicinske službe u Zagrebu 1909. – 2009.“

Sudjeluje u radu povjerenstava pri Hrvatskoj komori medicinskih sestara: Povjerenstvo za primarnu zdravstvenu zaštitu; član Stručnog vijeća Komore; provoditelj stručnog nadzora u radu medicinskih sestara/tehničara u izvanbolničkim hitnim medicinskim pomoćima RH.

Godine 2009. prema pravilniku o specijalizacijama NN 28/2011 Odlukom ministra zdravlja stječe zvanje „specijalista u području hitne medicine“.

Godine 2010. postaje „Nacionalni instruktor“ za provođenje treninga za djelatnike izvanbolničke hitne medicinske službe.

U Učilištu Ambitio predaje predmet Hitna stanja.

 


 

Zdravlje i sigurnost

Jasminka Polić –  rođena je 1954. godine u Sloveniji. Osnovnu školu i jezičnu gimnaziju završila je u Zagrebu, gdje upisuje i 1977. godine završava Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Svoju poslovnu karijeru započinje 1977. godine u Ministarstvu zdravstva, gdje tijekom pripravničkog staža sudjeluje u radu sanitarne inspekcije općine Maksimir, sanitarne inspekcije Grada Zagreba i Republičkog sanitarnog inspektorata. Nakon položenog stručnog ispita nakratko radi u SIZ-u stanovanja Trešnjevka, a nakon godinu dana vraća se u Ministarstvo zdravstva, gdje radi do 1996. godine. Na početku radi kao pravna savjetnica u Republičkom sanitarnom inspektoratu gdje obavlja upravni nadzor nad radom sanitarnih inspektora u Republici Hrvatskoj i normativnu djelatnost iz područja sanitarne inspekcije. Od 1991. godine radi u statusu više pravne savjetnice u Sektoru za zdravstvo gdje također obavlja normativnu djelatnost iz područja zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja te aktivno sudjeluje u raznim oblicima stručnog usavršavanja.

Godine 1985. završava poslijediplomski studij pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – Javno zdravstvo i epidemiologija – smjer: Upravljanje i planiranje u zdravstvu.

Godine 1994. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu polaže pravosudni ispit, a 2001. godine javnobilježnički ispit.

Od 1996. godine do danas radi u Hrvatskoj komori dentalne medicine u statusu glavne tajnice, gdje koordinira radom ukupnog komorskog sustava te organizira i usklađuje rad tijela Komore.

Tijekom svog rada kao vanjski suradnik izrađuje članke za časopis „Informator“.

U Učilištu Ambitio predaje predmet Zdravlje i sigurnost.

 


 

Paradontna terapija

Kristina Đurkan – rođena je 28. studenog 1980. u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu i prirodoslovno matematičku V. gimnaziju.

Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisala je akademske godine 1999./2000., diplomirala je u svibnju 2005. godine. Dobitnica je Povelje dekana za vrhunske rezultate tijekom studija, Rektorove nagrade za najbolji studentski rad 2003. godine i “Top Stipendije za top studente” 2003. godine.

Nakon završenog jednogodišnjeg staža, 2006. godine postaje član doktorskog tima Poliklinike Šlaj-Anić. Daljnje obrazovanje nastavlja upisom na Poslijediplomski specijalistički studij stomatologije u Zagrebu. Na specijalizaciju iz parodontologije upućena je 2010. godine. Specijalistički ispit položila je 2014. godine i stekla naziv Specijalist parodontologije.

Dr. Kristina Đurkan članica je Hrvatskog parodontološkog društva (HPD) i Hrvatske komore dentalne medicine (HKDM).

Dr. Đurkan neprestano se usavršava na raznim stručnim kongresima i tečajevima u zemlji i inozemstvu. Na Kongresu Hrvatski parodontološki dani 2013., prezentirala je poster pod nazivom Autologni antagonist receptora interleukina 1 (Orthokin®) i ortodontski pomak u terapiji agresivnog parodontitisa. Osobiti interes pronalazi u parodontologiji, predprotetskoj parodontnoj kirurgiji, implantologiji i endodonciji.

Prisustvovala je na 8. kongresu EuroPerio, 2015. godine u Londonu, Perio Master Clinic 2017. godine na Malti, radnom tečaju  „All-on-4 kirurški protokol“ stomatološke poliklinike Malo Clinic u Lisabonu 2018. godine.

U Učilištu Ambitio predaje predmet Parodontna terapija.

 


Vođenje kartoteka i CEZIH

Siniša Drobnjak –  rođen je 1970. godine u Zagrebu.

Nakon srednje škole završava Fakultet Elektrotehnike i Računarstva 1993. godine u Zagrebu, smjer diplomirani inženjer elektrotehnike. Godinu kasnije polaže državni ispit za zaštitu od zračenja te već iduće godine osniva tvrtku S.D. Informatika d.o.o. koja uspješno posluje već 20 godina.

Uz stalno usavršavanje dodatno je 2006. godine završio školovanje za računalno vođenu implantologiju. Godine 2008. je predavač na Specijalističkom studiju Stomatološkog fakulteta u Zagrebu, a od 2009. godine je i predstavnik Hrvatske komore dentalne medicine za informatizaciju. Na temelju stečenog iskustva već iduće godine postaje savjetnik Hrvatske komore medicinskih sestara za sestrinsku dokumentaciju. Ujedno je i član nadzornog odbora HDBMT od 2013. godine kao i član konzorcija e-Health Croatia.

Od istaknutijih stečenih znanja koja su trenutno aktualna možemo naglasiti upravljanje ključnim aktivnostima u poslovanju tvrtke, upravljanje ljudskim resursima, vođenje razvojnog tima za izradu programskih rješenja u zdravstvu, rad na e-Gluko projektu financiranim od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, rad na RONNA- Robotska neuronavigacija – projektu financiranim od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, razvoju programskih rješenja u zdravstvu, prijavi međunarodnih projekata i upravljanju aktivnostima unutar istih.

U Učilištu Ambitio predaje cjelinu Vođenje kartoteka i CEZIH.

 


 

Vođenje kartoteka i CEZIH

Mario Bursać rođen je 1981. godine u Zagrebu.

Godine 2005. zapošljava se u tvrtci Micro Team d.o.o. i radi kao djelatnik prodaje informatičke opreme. Od 2006. godine zaposlen je u tvrtci S.D. Informatika d.o.o. u kojoj stječe dodatna znanja i vještine u prodaji, podršci i razvoju korisničkih programskih rješenja u zdravstvu.

Od 2009. godine je voditelj korisničke podrške i prodaje te sudjeluje u organizaciji i upravljanju resursima, organizaciji zadataka, upravljanjem prioritetima te kontrolom kvalitete tri stručnjaka za korisničku podršku.

Od ključnih vještina naglasio bi organizacijske sposobnosti, upravljanje projektima te definiranje programskih promjena u primjeni zakonski propisa koji se odnose na područje dentalne medicine.

U Učilištu Ambitio sudjeluje u izvođenju vježbi na cjelini Vođenje kartoteka i CEZIH.


 

Radiologija

Prof. dr. sc. Miljenko Marotti –  rođen je 27. veljače 1948. godine u Rijeci.

Osnovnu školu, gimnaziju kao i Medicinski fakultet pohađao je u Zagrebu i diplomirao 1973. godine. Od 1975. g. radi kao specijalizant, a od 1979. godine u svojstvu specijaliste radiologa u Zavodu za radiologiju i onkologiju Kliničke bolnice Sestre milosrdnice. Postdiplomski studij iz radiologije završava na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1980. godine, a magistarski rad pod naslovom: “Kortikalna faza lučenja bubrega u dijagnostici ekspanzivnih i perirenalnih procesa bubrega kompjuteriziranom tomografijom” obranio je 1984. godine. Tijekom 1985. i 1986. godine boravi u SAD na University of California San Francisco School of Medicine, Departement of Radiology, gdje se usavršava u dijagnostici  magnetske rezonancije. Godine 1985. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje asistenta na Katedri za radiologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Godine 1990. izabran je za znanstvenog suradnika Medicinskog fakulteta u Zagrebu, kao i u znanstveno-nastavno zvanje docenta za radiologiju na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu.

Godine 1997. izabran je u zvanje redovitog profesora Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sudjeluje u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi na Stomatološkom fakulteta kao i u poslijediplomskoj nastavi iz radiologije na Medicinskom fakultetu u Zagrebu gdje je utemeljitelj i voditelj kolegija “Magnetska rezonancija”. Također sudjeluje u post-diplomskoj nastavi Ultrazvuk u kliničkoj medicini: smjer gastroenterologija i hepatologija.

Godine 2002. izabran je u zvanje redovitog profesora Stomatološkog fakulteta u trajnom zvanju.

Godine 2003. izabran je za izvanrednog, a kasnije i za redovitog profesora na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Osim redovite nastave sudjeluje i u nastavi studija na engleskom jeziku. Član je Hrvatskog liječnikog zbora i Hrvatske liječničke komore. Član je upravnog odbora Hrvatskog društva radiologa i član European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology od 2004. Predsjednik je povjerenstva za radiologiju Ministarstva zdravstva 2004-2006. godine. Bio je član povjerenstva za Radiologiju u Ministarstvu zdravstva kao i član povjerenstva za Mamografski probir karcinoma dojke Ministarstva zdravstva.

Član je European Society of Radiology. Predstavnik je Hrvatske u Educational Commitee pri European Society of Radiology. Član je redakcije Acta Clinica Croatica. Suorganizator je više znanstvenih skupova u organizaciji Hrvatskog društva radiologa.

Bio je predstojnik Zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju Kliničke bolnice Sestre milosrdnice i utemeljitelj i šef odjela za magnetsku rezonanciju u Zavodu za intervencijsku i dijagnostičku radiologiju Kliničke bolnice Sestre milosrdnice u Zagrebu.

Objavio je 133 znanstvena i stručna rada. Od toga 20 radova u CC časopisima i 14 poglavlja u knjigama. Radovi su mu citirani u Science Citation Indexu 533 puta.

U Učilištu Ambitio predaje predmet Radiologija.

 


 

Ortodontski postupci

Dr. sc. Neven Vidović, dr. med. dent. – rođen je 25. studenog 1964. godine u Splitu.

Diplomirao je 1989. godine na Sveučilištu u Zagrebu, na Stomatološkom fakultetu. Od 1990. do 1993. godine zaposlen je u Domu zdravlja Split, a od 1993. do 2007. godine u Stomatološkoj poliklinici Split. Od 2007. do 2010. godine  zaposlen je u Privatnoj ordinaciji dentalne medicine Diana Vidović, dr. med. dent. u Splitu. Godine 2010. postao je vlasnik Privatne specijalističke ordinacije dentalne medicine za ortodonciju u Splitu.

Specijalističke ispite iz dječje i preventivne stomatologije i ortodoncije položio je 1996. i 2000. godine u Klinici za stomatologiju KBC Zagreb.

Od 2011. godine sudjeluje u nastavi kolegija Ortodoncija 1, Ortodoncija 2 i Menagement u dentalnoj medicini (Organizacija i ekonomika dentalno medicinske zaštite). Navedeni kolegiji se reliziraju u nastavnom programu na integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju Dentalna medicina Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Doktorski  rad  pod  naslovom « Kraniofacijalna obilježja osoba s opstruktivnom apnejom u spavanju « obranio je 2013. godine na Sveučilištu u Zagrebu, na Stomatološkom fakultetu. Autor je i suautor 3 znanstvena rada koji su citirani u Current Contents. Znanstveni rad je rezultat istraživanja koja proizlaze iz njegovog kliničkog rada. U svom kliničkom radu, kao specijalist ortodoncije i specijalist dječje i preventivne stomatologije,  od 1994. godine sudjeluje u programu oralne rehabilitacije mladeži i odraslih osoba s blagim i umjerenim intelektualnim teškoćama, a od 2000. do 2007. godine vanjski je suradnik Odjela za neonatologiju Klinike za ženske bolesti i porode KBC Split te sudjeluje u zbrinjavanju novorođenčadi s orofacijalnim rascjepima. Tijekom istraživanja za doktorski rad sudjelovao je  u radu Laboratorija za poremećaje disanja tijekom spavanja u Klinici za bolesti uha, nosa i grla s kirurgijom glave i vrata KBC-a Split i Medicinskog fakulteta u Splitu.

Sudjelovao je na domaćim i međunarodnim kongresima i od 2012. godine je recenzent znanstvenog časopisa European Journal of Orthodontics. Godine 2014. izabran je u znanstveno zvanje znanstveni suradnik.

Predsjednik je područnog sjedišta Split Hrvatske komore dentalne medicine u mandatnom razdoblju od 2007. do 2017. godine i predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske komore dentalne medicine u mandatnom razdoblju od 2011. do 2017. godine.

U Učilištu Ambitio predaje predmet Ortodontski postupci.

 


 

Anatomske strukture i sustavi

Maja Firić – dr. med. dent., rođena je 1990. godine  u Zagrebu gdje živi i pohađa osnovnu školu.

Nakon završene srednje škole, gimnazije Lucijan Vranjanin, zbog iznimnog interesa i ljubavi prema stomatologiji, upisuje integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalna medicina na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Studij završava kao druga u svojoj generaciji te 2015. stječe naziv doktorica dentalne medicine, osposobljena za prevenciju, epidemiološko praćenje, dijagnostiku i liječenje bolesti zubi i usta. Završni rad izradila je na temu „Odnos oblika tijela mosta na gingivu i utjecaj na oralnu higijenu“. Istraživačka djelatnost donijela joj je nagradu za najbolji studentski rad u akademskoj godini 2014./2015. za rad pod nazivom „Promjene u doživljaju boli nakon terapije u pacijenata sa sindromom pekućih usta“. Tijekom studija, ali i po završetku kontinuirano se usavršava u području stomatologije te sudjeluje na mnogim domaćim i inozemnim kongresima kao što su 47. CED-IADR kongres u Antaliji (Turska) i 9. međunarodni kongres novih tehnologija u dentalnoj medicini – polivalentna praksa, u Zagrebu. Također, pohađa tečajeve trajne izobrazbe, Dan restaurativne dentalne medicine i endodoncije II, Jednostavna rješenja za svaku ordinaciju i dr., te na taj način prati najsuvremenije trendove u dentalnoj medicini. Iz znanstvenog rada kojem je posvetila mnogo vremena na studiju proizašla su i tri znanstvena članka kojima je autor, odnosno koautor. Dva članka izašla su u časopisima: Sonda i indeksiranom časopisu Sigurnost, dok je jedan izašao u indeksiranom i vrlo cijenjenom stranom časopisu Oral Diseases. Područja od posebnog interesa su joj dječja i preventivna stomatologija, ortodoncija te stomatološka protetika.

U Učilištu Ambitio predaje predmet Anatomske strukture i sustavi.

 


 

Ekstrakcija i mala oralna kirurgija

Dr. Pavel Kobler – rođen je 1. listopada 1944. u Mariboru, a gimnaziju je završio u Brežicama.

Diplomirao je na Stomatološkom fakultetu godine 1968. godine. Dobitnik je Rektorove nagrade. Godine 1971. izabran je za asistenta u Zavodu za oralnu kirurgiju Stomatološkog fakulteta, gdje i sada radi. Specijalistički ispit iz oralne kirurgije položio je 1975. Godine 1976. boravio je na Sveučilišnoj klinici za oralnu i maksilofacijalnu kirurgiju kod poznatog kirurga prof. dr. Heinza Koele-a. Doktorsku disertaciju pod naslovom “Ispitivanje područja usne šupljine koje je najizloženije karcinomu metodom eksfolijativne citodijagnostike” obranio je 1986. U zvanje primariusa izabran je godine 1985. Do 1987. godine radio je na Zavodu za oralnu kirurgiju kao asistent, a te godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta. U zvanje izvanrednog profesora izabran je godine 1993., a u zvanje redovitog profesora 1999. godine. Od godine 1986. do 1995. bio je Pročelnik polikliničkog odjela Klinike za kirurgiju čeljusti, lica i usta KBC – a. Godine 1996. boravio je kao stipendist fondacije DAAD na Klinici za maksilofacijalnu i oralnu kirurgiju Stomatološkog fakulteta u Wuerzburgu. Sudjelovao je na svim znanstvenim projektima koji su se provodili u okviru Zavoda za oralnu kirurgiju, a bio je Glavni istraživač projekta Ministarstva znanosti i obrazovanja pod nazivom Implanto-protetska rehabilitacija žvačnog sustava (3-02-408) do 1997. godine. Sudjelovao je na mnogim kongresima, znanstvenim i stručnim skupovima u zemlji i u svijetu. Od stranih jezika aktivno se služi njemačkim i engleskim jezikom.

U Učilištu Ambitio predaje predmet Ekstrakcija i mala oralna kirurgija.