Prekvalifikacija za zanimanje dentalni/a asistent/ica: nastavnici

Kvaliteta u dentalnoj medicini, Organizacija rada, Dentalno asistiranje, Administracija u dentalnoj medicini, Zdravstvena njega

Ivanka Firić rođena je u Zagrebu gdje je završila osnovno školsko i srednje stručno obrazovanje u Zdravstvenom obrazovnom centru za zvanje medicinske sestre općeg smjera.

Prvo radno iskustvo stječe u bolničkom sustavu zdravstva, i to u Institutu za medicinska istraživanja te u Bolnici za TBC i plućne bolesti u Zagrebu. U tom periodu stječe znanja i iskustva u radu s pacijentima na odjelu toksikologije i profesionalnih oštećenja te u jedinici intenzivne skrbi.

1988. godine započinje raditi u Stomatološkoj poliklinici Zagreb na svim područjima i specijalistikama polikliničke stomatološke zaštite, gdje radi i danas. Znanja i vještine koje stječe su asistiranje u dijagnostičko-terapijskim postupcima u dentalnoj medicini osobite na području dentalne protetike te oralne kirurgije na mjestu medicinske sestre – instrumentarke u kirurškim salama oralne kirurgije. Sada radi na radnom mjestu odjelne sestre ortodoncije gdje sudjeluje i asistira u dijagnostičko-terapijskim postupcima iz tog područja te organizira i koordinira rad medicinskih sestara na odjelu ortodoncije.

U međuvremenu 2013. godine završava prediplomski studij sestrinstva na Zdravstvenom veleučilištu Zagreb te stječe titulu prvostupnice sestrinstva. Nakon toga završava i diplomski studij sestrinstva na Medicinskom fakultetu u Zagrebu te 2015. godine stječe titulu magistre sestrinstva gdje usvaja znanja iz područja medicine, edukacije te znanja i iskustva iz područja znanstvenih istraživanja za što dobiva i dekanovu nagradu za izvrsnu uspješnost.

Sudjeluje u projektima koji uključuju napredak i edukaciju medicinskih sestara u dentalnoj medicini, kako na nivou ustanove u kojoj radi, tako i šire. Aktivno i pasivno je uključena na stručnim predavanjima u ustanovi, na kongresima i tečajevima vezanim za rad u dentalnoj medicini.

Godine 2015. započinje predavati u Učilištu Ambitio u teorijskom i praktičnom dijelu nastave. Znanja i vještine iz područja zdravstvene njege u dentalnoj medicini, dentalnog asistiranja, dentalne opreme i materijala, kvalitete rada, administracije i organizacije rada prenosi polaznicima učilišta na temelju usvojenog obrazovanja i dugogodišnjeg rada i iskustva u dentalnoj medicini.

U Učilištu Ambitio predaje predmete Kvaliteta u dentalnoj medicini, Organizacija rada, Dentalno asistiranje i Administracija u dentalnoj medicini.

 


 

Zdravstvena njega, Dentalno asistiranje

Jadranka Petrinec – rođena je u Zagrebu 1965. godine. Završila je srednju Medicinsku školu u Zagrebu (smjer primaljstvo) i preddiplomski studij sestrinstva na Zdravstvenom Veleučilištu u Zagrebu s temom Specifičnost doživljaja boli i zadaci medicinske sestre u ordinaciji dentalne medicine. Zaposlena je na radnom mjestu medicinske sestre u Stomatološkoj poliklinici Zagreb od 1987.

U Učilištu Ambitio predaje predmete Zdravstvena njega i Dentalno asistiranje.

 

 


 

Zdravstvena njega, Dentalno asistiranje i Metodika zdravstvenog odgoja

Dijana Didak, bacc. med. techn. –  rođena je 22. 8. 1966. godine u Daruvaru. Osnovnu školu završila je u Bregani, a srednju medicinsku školu 1986. godine u Zagrebu. Do 1993. godine radi u Klinici za dječje bolesti u Zagrebu.

Na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu 2011. godine stječe zvanje prvostupnice sestrinstva.

U periodu od 1993. do 1995. godine radi u Domu umirovljenika Trnje, a od 1995. do 2000. godine u kućnoj njezi privatne Zdravstvene ustanove. U Stomatološkoj poliklinici Zagreb radi u razdoblju od 2000. do 2015. godine iz koje na poziv Zdravstvenog  učilišta odlazi na mjesto predavača strukovnih predmeta u smjeru dentalni/a asistent/ica.

Godine 2016. na KBF-u u Zagrebu završava pedagoško obrazovanje i stječe naziv strukovnog nastavnika.

U Učilištu Ambitio predaje kao stručni suradnik od njegovog osnivanja 2013. godine do danas.

 


 

Dentalna oprema i materijali, Anatomija i fiziologija

Maja Firić – dr. med. dent., rođena je 1990. godine  u Zagrebu gdje živi i pohađa osnovnu školu.

Nakon završene srednje škole, gimnazije Lucijan Vranjanin, zbog iznimnog interesa i ljubavi prema stomatologiji, upisuje integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalna medicina na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Studij završava kao druga u svojoj generaciji te 2015. stječe naziv doktorica dentalne medicine, osposobljena za prevenciju, epidemiološko praćenje, dijagnostiku i liječenje bolesti zubi i usta. Završni rad izradila je na temu „Odnos oblika tijela mosta na gingivu i utjecaj na oralnu higijenu“. Istraživačka djelatnost donijela joj je nagradu za najbolji studentski rad u akademskoj godini 2014./2015. za rad pod nazivom „Promjene u doživljaju boli nakon terapije u pacijenata sa sindromom pekućih usta“. Tijekom studija, ali i po završetku kontinuirano se usavršava u području stomatologije te sudjeluje na mnogim domaćim i inozemnim kongresima kao što su 47. CED-IADR kongres u Antaliji (Turska) i 9. međunarodni kongres novih tehnologija u dentalnoj medicini – polivalentna praksa, u Zagrebu. Također, pohađa tečajeve trajne izobrazbe, Dan restaurativne dentalne medicine i endodoncije II, Jednostavna rješenja za svaku ordinaciju i dr., te na taj način prati najsuvremenije trendove u dentalnoj medicini. Iz znanstvenog rada kojem je posvetila mnogo vremena na studiju proizašla su i tri znanstvena članka kojima je autor, odnosno koautor. Dva članka izašla su u časopisima: Sonda i indeksiranom časopisu Sigurnost, dok je jedan izašao u indeksiranom i vrlo cijenjenom stranom časopisu Oral Diseases. Područja od posebnog interesa su joj dječja i preventivna stomatologija, ortodoncija te stomatološka protetika.

U Učilištu Ambitio predaje predmet Dentalna oprema i materijali te Anatomija i fiziologija.

 


 

Administracija u dentalnoj medicini

Jasminka Polić –  rođena je 1954. godine u Sloveniji. Osnovnu školu i jezičnu gimnaziju završila je u Zagrebu, gdje upisuje i 1977. godine završava Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Svoju poslovnu karijeru započinje 1977. godine u Ministarstvu zdravstva, gdje tijekom pripravničkog staža sudjeluje u radu sanitarne inspekcije općine Maksimir, sanitarne inspekcije Grada Zagreba i Republičkog sanitarnog inspektorata. Nakon položenog stručnog ispita nakratko radi u SIZ-u stanovanja Trešnjevka, a nakon godinu dana vraća se u Ministarstvo zdravstva, gdje radi do 1996. godine. Na početku radi kao pravna savjetnica u Republičkom sanitarnom inspektoratu gdje obavlja upravni nadzor nad radom sanitarnih inspektora u Republici Hrvatskoj i normativnu djelatnost iz područja sanitarne inspekcije. Od 1991. godine radi u statusu više pravne savjetnice u Sektoru za zdravstvo gdje također obavlja normativnu djelatnost iz područja zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja te aktivno sudjeluje u raznim oblicima stručnog usavršavanja.

Godine 1985. završava poslijediplomski studij pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – Javno zdravstvo i epidemiologija – smjer: Upravljanje i planiranje u zdravstvu.

Godine 1994. pri Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu polaže pravosudni ispit, a 2001. godine javnobilježnički ispit.

Od 1996. godine do danas radi u Hrvatskoj komori dentalne medicine u statusu glavne tajnice, gdje koordinira radom ukupnog komorskog sustava te organizira i usklađuje rad tijela Komore.

Tijekom svog rada kao vanjski suradnik izrađuje članke za časopis „Informator“.

U Učilištu Ambitio na programu prekvalifikacije predaje predmet Administracija u dentalnoj medicini.

 


 

Hitna medicinska stanja

Goran Stokić –  rođen je 1962. godine u Požarevcu. Od svoje 18. godine živi i radi u Zagrebu. Nakon srednje škole upisuje i završava dodiplomski studij sestrinstva na ZVU u Zagrebu.

Od 1984. radi u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba gdje provodi temeljnu edukaciju novih zaposlenika u NZHMGZ: liječnika, medicinskih sestara – tehničara, vozača; edukaciju predavača predmeta “Hitni medicinski postupci” u srednjim medicinskim školama na području RH.

Od 2003. godine postaje instruktor Europskog vijeća za postupke oživljavanja za ALS, ILS, BLS/AED. Od 2004. – 2010. godine  redoviti je predavač i voditelj vježbi imobilizacije i oživljavanja na EMSA (European Medical Students Association – Zagreb Summer School Emergency Medicine) u organizaciji Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Studentske sekcije pri Hrvatskom liječničkom zboru i EMSA. Redoviti je sudac na međunarodnom natjecanju “CroRescue” u organizaciji ZV-a u sklopu sajma „Medicina i tehnika“.

Ima veliko iskustvo u organizaciji većih skupova:

  • organizator Hrvatsko-slovenskog simpozija “Otrovanja 2004”, Topusko, 2004. godine
  • član organizacijskog i stručnog odbora 1. – 9. Hrvatskog kongresa hitne medicine s međunarodnim sudjelovanjem
  • organizator, predavač i voditelj vježbi na tečaju „Trauma i oživljavanje“ za zdravstvene djelatnike Ministarstva obrane RH, Split, 2007
  • član uredništva i autor nekih tekstova u monografiji „100 godina hitne medicinske službe u Zagrebu 1909. – 2009.“

Sudjeluje u radu povjerenstava u Hrvatskoj komori medicinskih sestara: Povjerenstvo za primarnu zdravstvenu zaštitu; član Stručnog vijeća Komore; provoditelj stručnog nadzora u radu medicinskih sestara/tehničara u izvanbolničkim hitnim medicinskim pomoćima RH.

Godine 2009. prema pravilniku o specijalizacijama NN 28/2011 Odlukom ministra zdravlja stječe zvanje „specijalista u području hitne medicine“.

Godine 2013. postaje „Nacionalni instruktor“ za provođenje treninga za djelatnike izvanbolničke hitne medicinske službe.

U Učilištu Ambitio predaje predmet Hitna medicinska stanja.

 


 

Dentalna morfologija i Uvod u dentalnu medicinu 

Snježana Kadić

Na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 2001., a specijalistički ispit iz pedodoncije položila je 2010. godine. Trenutno završava doktorski studij na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, znanstveno polje Dentalna medicina. Nakon diplome radila je u nekoliko ugovornih i privatnih stomatoloških ordinacija do 2007. godine, kada se zapošljava u Stomatološkoj poliklinici Zagreb te za njih specijalizira pedodonciju. Od 2011. godine do danas radi u Stomatološkoj poliklinici Zagreb kao specijalist pedodoncije te na projektima Prevencije karijesa u predškolske i školske djece Grada Zagreba i Stomatološke skrbi djece s poteškoćama u razvoju. Članica je Hrvatske komore dentalne medicine, Hrvatskog liječničkog zbora te Hrvatskog društva za dječju i preventivnu stomatologiju. Govori engleski, talijanski i ruski jezik.

U Učilištu Ambitio predaje predmete Dentalna morfologija i Uvod u dentalnu medicinu.

 


 

Prevencija u dentalnoj medicini

Kristina Đurkan – rođena je 28. studenog 1980. u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu i prirodoslovno matematičku V. gimnaziju. Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisala je akademske godine 1999./2000., diplomirala je u svibnju 2005. godine.

Dobitnica je Povelje dekana za vrhunske rezultate tijekom studija, Rektorove nagrade za najbolji studentski rad 2003. godine i “Top Stipendije za top studente” 2003. godine.

Nakon završenog jednogodišnjeg staža, 2006. godine postaje član doktorskog tima Poliklinike Šlaj-Anić. Daljnje obrazovanje nastavlja upisom na Poslijediplomski specijalistički studij stomatologije u Zagrebu. Na specijalizaciju iz parodontologije upućena je 2010. godine. Specijalistički ispit položila je 2014. godine i stekla naziv Specijalist parodontologije.

Dr. Kristina Đurkan članica je Hrvatskog parodontološkog društva (HPD) i Hrvatske komore dentalne medicine (HKDM).

Dr. Đurkan neprestano se usavršava na raznim stručnim kongresima i tečajevima u zemlji i inozemstvu. Na Kongresu Hrvatski parodontološki dani 2013., prezentirala je poster pod nazivom Autologni antagonist receptora interleukina 1 (Orthokin®) i ortodontski pomak u terapiji agresivnog parodontitisa. Osobiti interes pronalazi u parodontologiji, predprotetskoj parodontnoj kirurgiji, implantologiji i endodonciji.

Prisustvovala je na 8. kongresu EuroPerio, 2015. godine u Londonu, Perio Master Clinic 2017. godine na Malti, radnom tečaju  „All-on-4 kirurški protokol“ stomatološke poliklinike Malo Clinic u Lisabonu 2018. godine.

U Učilištu Ambitio predaje predmet Prevencija u dentalnoj medicini.

 


 

Dentalni računalni program

Siniša Drobnjak – rođen je 1970. godine u Zagrebu.

Nakon srednje škole završava Fakultet Elektrotehnike i Računarstva 1993. godine u Zagrebu, smjer diplomirani inženjer elektrotehnike. Godinu kasnije polaže državni ispit za zaštitu od zračenja te već iduće godine osniva tvrtku S.D. Informatika d.o.o. koja uspješno posluje već 20 godina.

Uz stalno usavršavanje dodatno je 2006. godine završio školovanje za računalno vođenu implantologiju. Godine 2008. je predavač na Specijalističkom studiju Stomatološkog fakulteta u Zagrebu, a od 2009. godine je i predstavnik Hrvatske komore dentalne medicine za informatizaciju. Na temelju stečenog iskustva već iduće godine postaje savjetnik Hrvatske komore medicinskih sestara za sestrinsku dokumentaciju. Ujedno je i član nadzornog odbora HDBMT od 2013. godine kao i član konzorcija e-Health Croatia.

Od istaknutijih stečenih znanja koja su trenutno aktualna možemo naglasiti upravljanje ključnim aktivnostima u poslovanju tvrtke, upravljanje ljudskim resursima, vođenje razvojnog tima za izradu programskih rješenja u zdravstvu, rad na e-Gluko projektu financiranim od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, rad na RONNA- Robotska neuronavigacija – projektu financiranim od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, razvoju programskih rješenja u zdravstvu, prijavi međunarodnih projekata i upravljanju aktivnostima unutar istih.

U Učilištu Ambitio predaje predmet Dentalni računalni program.

 


 

Dentalni računalni program

Mario Bursać – rođen je 1981. godine u Zagrebu.

Nakon završene srednje strukovne škole smjera Tehničar za elektroniku dodatno se obrazuje za računalne vještine: mrežno administriranje računala te projektiranje i sastavljanje mreža u small bussines okruženju, visoko poznavanje operativnih sustava na Microsoft Windows platformi stanice i server okruženju, komunikacijske tehnologije, te hardware-u računala.

Godine 2005. zapošljava se u tvrtci Micro Team d.o.o. i radi kao djelatnik prodaje informatičke opreme. Od 2006. godine zaposlen je u tvrtci S.D. Informatika d.o.o. u kojoj stječe dodatna znanja i vještine u prodaji, podršci i razvoju korisničkih programskih rješenja u zdravstvu.

Od 2009. godine je voditelj korisničke podrške i prodaje te sudjeluje u organizaciji i upravljanju resursima, organizaciji zadataka, upravljanjem prioritetima te kontrolom kvalitete tri stručnjaka za korisničku podršku.

Od ključnih vještina naglasio bi organizacijske sposobnosti, upravljanje projektima te definiranje programskih promjena u primjeni zakonski propisa koji se odnose na područje dentalne medicine.

U Učilištu Ambitio sudjeluje u izvođenju vježbi na predmetu Dentalni računalni program.

 


 

Komunikacijske vještine

Sanja Jozić –  rođena je 1985. godine u Čakovcu.

Nakon završetka gimnazije u Zagrebu završava Studij psihologije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu čime je stekla akademski naziv magistra psihologije. Pri kraju studija upisuje četverogodišnju edukaciju iz integrativne psihoterapije koju završava 2014. godine i stječe europski certifikat integrativnog psihoterapeuta. U godini nakon završetka studija završava vježbenički staž iz područja kliničke psihologije i 2010. godine stječe osnovnu dopusnicu za obavljanje psihološke djelatnosti. Od 2009. do 2011. godine zaposlena je kao stručni suradnik psiholog u udruzi za djecu s posebnim potrebama gdje je uz vođenje projekata provodila psihodijagnostička ispitivanja i savjetovanje djece i njihovih roditelja. U tom periodu autor je i voditelj niza projekata na gradskoj, državnoj i europskoj razini. Ima iskustva u vođenju EU projekata financiranih iz programa Mladi na djelu, Programa za cjeloživotno učenje  i Europskog socijalnog fonda.

Godine 2011. zapošljava se kao stručni suradnik psiholog u Dječjem vrtiću Gajnice gdje radi i danas na poslovima psihodijagnostike i praćenja psihofizičkog razvoja djece, izrade individualiziranih odgojno-obrazovnih programa za djecu s posebnim potrebama, psihološkog savjetovanja i psihoterapije djece i roditelja te stručnog usavršavanja odgojitelja u planiranju odgojno-obrazovnog rada. Redovito je i predavač u Stručno–razvojnom centru Dječjeg vrtića Gajnice za stručne suradnike i odgojitelje drugih vrtića.

Značajno iskustvo ima na području komunikacijskih vještina i redovito sudjeluje kao predavač na gradskim, državnim i međunarodnim stručnim skupovima za odgojno-obrazovne djelatnike. U Učilištu Ambitio predaje od 2014., a od 2016. godine sudjelovala je u izradi nastavnih sadržaja za predmet „Komunikacijske vještine u zdravstvenom turizmu“ u okviru programa usavršavanja za voditelja u zdravstvenom turizmu u istom Učilištu. Educirala je iz istog predmeta 20 polaznika kroz pilot program usavršavanja za poslove Voditelja zdravstvenog turizma.

U Učilištu Ambitio predaje predmet Komunikacijske vještine.

 


 

Latinski jezik u dentalnoj medicini

Rođen je u Livnu, BiH 24. travnja 1982. godine, a od 1992. godine živi u Zagrebu. Diplomirao je 2009. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu predmete filozofiju i latinski jezik s rimskom književnošću te je od tada radio na desetak škola raznih usmjerenja kao profesor latinskog jezika, ali i kao novinar i lektor za jedan internetski portal. Uz neke manje znanstvene projekte vezane uz latinski jezik, 2017. godine odobrena mu je potpora Ministarstva kulture za prepjev Ovidijevih Metamorfoza koji bi uskoro trebala tiskati izdavačka kuća Latina & Graeca. Uz rad u Učilištu Ambitio trenutno radi kao nastavnik logike na pripremama učenika za upis na Pravni fakultet na jednom učilištu, kao nastavnik latinskog jezika u Školi za medicinske sestre Vrapče te kao tajnik Šahovskog saveza Zagrebačke županije. Oženjen je, a u slobodno vrijeme trči te igra košarku ili šah.

U Učilištu Ambitio predaje Latinski jezik u medicini.


 

Hrvatski jezik

Marta Lukić Prebeg rođena je 16. svibnja 1977. godine u Osijeku.

U Osijeku je završila osnovnu školu i gimnaziju, a 1996. godine u Zagrebu upisala Filozofski fakultet na kojemu je 2002. godine diplomirala kroatistiku i povijest. Od 2002. godine radila je u knjižarstvu, nakladništvu, u osnovnom i srednjem školstvu. Od 2005. godine stalno je zaposlena u Gimnaziji Tituša Brezovačkog u Zagrebu kao profesor hrvatskoga jezika. Bogato iskustvo iz struke stekla je radeći na lektorskim i korektorskim poslovima, na pripremnim tečajevima za prijemne ispite na fakultete i na pripremnim tečajevima za državnu maturu. Od 2013. godine radi i u obrazovanju odraslih u Učilištu Ambitio.

U Učilištu Ambitio predaje Hrvatski jezik.

 

 


 

Engleski jezik

Danijela Lokmer rođena je u Splitu 26. 6. 1974. godine gdje je završila osnovnu školu i jezičnu gimnaziju.

Nakon gimnazije odlazi u Zagreb na studij gdje završava studij engleskog jezika i književnosti te talijanskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu. Nakon studija zapošljava se u XVI. Gimnaziji te vrlo brzo prelazi u školu stranih jezika Halpet u kojoj predaje poslovni engleski dugi niz godina te se usavršava u području poslovnog engleskog jezika posebice u području održavanja radionica na teme poslovnih vještina poput pregovaranja, poslovne korespodencije i komunikacijskih vještina.

Od 2013. godine surađuje s Učilištem Ambitio gdje uspješno podučava specijalizirani engleski jezik za dentalne asistente u programima usavršavanja i prekvalifikacije za dentalne asistente.

Održala je prezentacije na temu „To teach is not lecture but to present“ na HUPE (Hrvatsko udruženje poslovnog engleskog jezika) konferenciji  u Šibeniku i Dubrovniku 2005. i 2008. godine te na Besig (Business English Special Interest Group) konferenciji u Berlinu 2007. godine gdje održava radionicu BE personal (Business English personal) kojom prikazuje kako različite osobnosti različito uče te kako se svakom studentu treba pristupiti na osoban i individualan način.

Redovito sudjeluje na stručnim skupovima i seminarima te se stručno usavršavala u Londonu i sudjelovala u stručnim seminarima izdavačke kuće McMillan iz Oxforda.

Za sebe voli reći „Volim dati najviše sebe u onomu što najviše volim, a to je predavati engleski jezik. Veseli me napredak i osmijeh na licu mojih učenika. Živim svoj poziv“.

 


 

Povijest

Jasna Jursik rođena je 1983. godine u Pakracu. Srednju školu pohađala je u Daruvaru, a nakon srednje škole u završava Filozofski fakultet u Zagrebu, studij povijesti i češkog jezika i književnosti.

Godine 2011. zapošljava se na visokoškolskoj ustanovi Veleučilište Velika Gorica na radnom mjestu administratora u Studentskoj referadi. Od 2015. godine je imenovana na mjesto Voditeljice Odsjeka za studentska pitanja.

U Učilištu Ambitio predaje predmet Povijest.

 


 

Geografija

Božena Šmit – rođena je u Zagrebu 31. ožujka 1969. godine gdje je završila Osnovnu školu Otona Ivekovića, Srednju ekonomsku školu Borisa Kidriča, Osnovnu glazbenu školu Rudolfa Matza (gitara) i Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, smjer prof. geografije.

U struci radi od 1995. godine u nekoliko osnovnih i srednjih škola i u međuvremenu polaže stručni ispit.

Od 2004. godine stalno je zaposlena u Gimnaziji Tituša Brezovačkog i Gornjogradskoj gimnaziji u Zagrebu. U sklopu dodatne nastave iz geografije, bavi se organizacijom i vođenjem terenske nastave u Hrvatskoj i inozemstvu (Austrija, Italija, Mađarska, Njemačka, Slovenija, Češka). Amaterski se bavi fotografijom već dugi niz godina. Osim toga,  njezini putopisi i fotografije izdane su i u PDF magazinu „Svijet kulture“.

U Učilištu Ambitio predaje predmet Geografija.

 


 

Biologija

Hrvoje Malić rođen je u Doboju 1984.

Diplomirao je  na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu 2011. godine na smjerovima prof. biologije i dipl. ing. biologije – ekologija. Za vrijeme studiranja sudjelovao je na projektima na Zavodu za mikrobiologiju Farmaceutsko-biokemijskog  fakulteta, te Zavodu za molekularnu biologiju na Institutu Ruđer Bošković. Nakon fakulteta radio je u Zoološkom vrtu grada Zagreba na poslovima edukacije.

Od 2012. radi kao profesor biologije u Zdravstvenom učilištu u Zagrebu.  Sudjeluje kao školski koordinator na projektima Erasmus +, te na EU projektu unaprjeđenja pismenosti u Zdravstvenom učilištu. Vodi predmete biologiju, zaštitu okoliša i održivi razvoj. U sklopu nastave organizira terenske nastave po cijeloj Hrvatskoj.

Aktivni je član NO udruge Bioteka koja se bavi promicanjem znanosti, edukacijom i stručnim doprinosom zaštiti okoliša i prirode.  Autor je članaka na edukativnoj stranici Biologija.com. Od 2013. radi kao suradnik u organizaciji i provedbi kulturnog ljetnog programa AMADEO.

U slobodno vrijeme vozi bicikl i kajak, bavi se planinarenjem i skijanjem.

U Učilištu Ambitio predaje predmet Biologija.

 


 

Fizika

Ettore Tamajo –  rođen je 19. listopada 1974. u Zagrebu. Završio je Matematičko-informatičku srednju školu (MIOC) u Zagrebu.

Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je u prosincu 2001. i stekao stručni naziv diplomirani inženjer fizike. Na istom fakultetu obranio je znanstveni magistarski rad pod naslovom „Observational test of the origin of magnetic field in chemically peculiar stars of the upper main sequence“ u veljači 2005. godine i stekao akademski stupanj magistar znanosti iz polja Atomske i molekularne fizike. U studenom 2009. godine na istom fakultetu obranio je doktorski rad (disertaciju) pod naslovom „Kemijska evolucija dvojnih zvijezda“ te stekao akademski stupanj doktor znanosti.

Od 2002. godine zaposlen je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu na radnom mjestu Znanstveni novak-viši asistent, na Fizičkom Odsjeku.

Godine 2011. odlazi na postdoktorsko usavršavanje u trajanju od godine dana na Sveučilište u Padovu, Italija, gdje se uključuje u nastavu na doktorskom studiju prestižne katedre Galileo Galilei. Krače znanstvene boravke u nekoliko navrata od 2002.-2006. odrađuje na Institut fur Astronomie der Universitaet Wien, Austrija, te na Istituto Nazionale di Astrofisica, Roma, Italija.

Sudjeluje u razdoblju 2002.-2007. na znanstvenom projektu Astrofizička i kozmološka vrijednost dvojnih zvijezda, projekt MZO-a. U razdoblju 2007.-2012. sudjeluje u znanstvenom projektu Struktura i evolucija zvijezda, također projekt MZO-a na Prorodoslovno-matematičkom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu.

Na postdoktorskom boravku Sveučilišta u Padovi 2011.-2012. voditelj je projekta Observational constraints on evolution of binary stars, na talijanskom nacionalnom institutu INAF – Osservatorio Astrofisico di Padova.

Redoviti je Član hrvatskog fizikalnog društva (HFD) te hrvatskog astronomskog društva (HAD).

Aktivno se koristi u govoru i pismu engleskim, njemačkim i talijanskim jezikom.

U Učilištu Ambitio predaje predmet Fizika.

 


 

Kemija

Sandra Pifar Kain – rođena je u Slavonskom Brodu 1974. gdje je završila osnovnu školu i matematičku gimnaziju.

Godine 2000. diplomirala je na Prehrambeno – biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer nutricionizam, a diplomski rad je objavljen u obliku znanstvenog rada. Godine 2003. na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu stječe pedagoško – psihološku i metodičku naobrazbu (metodika biotehničkih znanosti). Godine 2009. na Prirodoslovno -matematičkom fakultetu u Zagrebu stječe pedagoško – psihološke i didaktičko – metodičke kompetencije učitelja u osnovnom i nastavnika u srednjem školstvu iz struke kemije. Prvo radno iskustvo kao profesorica kemije stekla je u X. Gimnaziji „Ivan Supek“. Radila je i u privatnoj ekonomskoj školi INOVA kao profesorica kemije i tehnologije s ekologijom. Zaposlena je u Gimnaziji Tituša Brezovačkog  kao prof. kemije i u LINigri privatnoj školi s pravom javnosti kao profesorica prehrane i poznavanja robe.

U Učilištu Ambitio predaje kemiju.

 


 

Informatika

Damir Pavlović – rođen 27. 8. 1986. u Parizu, Francuska.

Osnovno i srednjoškolsko (smjer ekonomija) obrazovanje pohađao je u gradu Novska. Visokoškolsko obrazovanje nastavlja u smjeru informacijskih tehnologija te upisuje studije na Veleučilištu Velika Gorica, gdje na drugoj godini stručnog studija postaje i djelatnik u odsjeku za informatičku podršku. Od tada (2007. godina) do danas, kroz različite IT projekte te specijalistički studij informacijskih tehnologija stekao je stručna znanja na različitim poljima informacijskih tehnologija, a najviše u sistemskoj administraciji i upravljanju projektima. Danas je voditelj odsjeka za informatičku podršku, te s ponosom ističe ljubomoru u očima konkurentnih Veleučilišta u pogledu razvijenosti njihovih IT usluga koje se temelje na najboljoj svjetskoj praksi i standardima. Jedino primjena svjetskih standarda i tehnologija može učiniti razliku. U budućnosti se vidi u daljnjoj primjeni informacijskih tehnologija, koje su tek postale neizbježan dio svakog eko sustava, najviše kroz razvoj ekonomskih i aspekata poslovanja.

U Učilištu Ambitio predaje predmet Informatika.

 


 

Politika i gospodarstvo

Andrija Komparak – rođen je 1983. godine u Zagrebu.

Djetinjstvo i osnovnu školu završio je u gradu Korčuli, a gimnaziju i fakultet u Zagrebu. Diplomirao je povijest i sociologiju. Od 2009. godine radi u općoj gimnaziji Tituš Brezovački u Zagrebu. Trenutno predaje povijest, sociologiju te politiku i gospodarstvo.

Također je licencirani turistički vodič. Područje interesa je vezano za sociologiju i temu „Integralnog održivog razvoja zajednice“.

Ugodna radna atmosfera u Ambitiu, upoznavanje novih vrlo dragih i zanimljivih kolega te edukacija odraslih dodana su vrijednost u njegovom predavačkom poslu.

U Učilištu Ambitio predaje predmet Politika i gospodarstvo.

 


 

Etika

Željko Platužić – rođen je 1983. godine u Zagrebu.

Nakon završene opće gimnazije, upisuje Hrvatske studije, gdje je diplomirao studij filozofije  i hrvatske kulture. Nakon završetka studija, radi u zagrebačkim srednjim školama kao profesor hrvatskoga jezika, etike i filozofije  (XIII. gimnazija, I. gimnazija,  Druga ekonomska škola, Škola za medicinske sestre Vinogradska, Trgovačka škola). Od 2010. godine trajno je zaposlen u IX. gimnaziji, gdje predaje etiku, filozofiju i logiku.

Godine 2014. sudjelovao je u radu stručnog povjerenstva kao član stručnog povjerenstva za filozofiju i logiku za prosudbu udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za srednju školu za školsku godinu 2014./2015. Izradio je ciklus pitanja za pripremu državne mature iz filozofije, logike i etike Također, održao je ciklus webinara za pripremu državne mature iz etike, filozofije i logike 2010./2011. Sustavno sudjeluje na  stručnim skupovima i seminarima iz područja etike, filozofije i logike, a od 2017. godine član je stručne radne skupine koji će izraditi ispite i popratne materijale za državnu maturu u školskoj godini 2017./2018. iz nastavnog predmeta filozofije.

U Učilištu Ambitio predaje predmet Etika.