Milojević Romanita

Romanita1

Predmeti

Romanita Milojević je 1986. diplomirala na Višoj školi za medicinske sestre Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; stekla naziv: Viša medicinska sestra bolničkog smjera.

Godine 2002. diplomirala je na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – smjer poremećaji u ponašanju.

U akademskoj godini 2011./2012. upisala je poslijediplomski doktorski studij Prevencijska znanost na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Godine 1981. radila je na Institutu za tumore – odjel kirurgija.

Od 1982. do 1993. radila je u privatnoj klinici za bolesti uha, nosa, grla i plastičnu kirurgiju Dr. Boško Milojević.

Od 1994. godine do danas zaposlena je u Školi za medicinske sestre Mlinarska Zagreb kao nastavnik zdravstvene njege i metodike zdravstvenog odgoja.

Dana 18. siječnja 2006. godine sukladno odredbama Pravilnika o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu, napredovala je u zvanje: profesor mentor.

Dana 25. studenog 2011. prema Pravilniku o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu, imenovana je u zvanje profesor-savjetnik.

Dana 17. listopada 2005. godine imenovana je u nastavno zvanje naslovnog predavača za stručno polje druge grane kliničke medicine u području biomedicine i zdravstva za predmet zdravstvena njega, a za potrebe Stručnog studija sestrinstva na Medicinskom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.

Godine 2011. imenovana je u nastavno zvanje višeg predavača za stručno polje druge grane kliničke medicine u području biomedicine i zdravstva za predmet zdravstvena njega a za potrebe Stručnog studija sestrinstvo na Medicinskom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.

Od 2003. do 2009. godine bila je nastavnik – vanjski suradnik na Stručnom studiju sestrinstva na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, nositelj kolegija zdravstvena njega majke i novorođenčeta, zdravstvena njega djeteta.

Od 2004. do 2006. godine bila je nastavnik – vanjski suradnik na Stručnom studiju sestrinstva na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.

Od 2004. godine do danas je nastavnik – vanjski suradnik na Stručnom studiju sestrinstva na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku.

U akademskoj godini 2005./2006. radila je kao nastavnik na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu.

Od akademske godine 2008./2009. do 2010. radila je kao nastavnik – vanjski suradnik na Stručnom studiju sestrinstva na odjelu za zdravstvene studije Sveučilišta u Zadru.

U Učilištu Ambitio predaje kemiju.

PREDMETI/NASTAVNE CJELINE:

Program usavršavanja za poslove u palijativnoj skrbi – medicinske sestre/medicinski tehničari

✔ Sestrinske intervencije u svrhu unaprijeđenja kvalitete života pacijenta

Program osposobljavanja za poslove njegovatelja/ice s palijativnim pristupom

✔ Briga za udobnost pacijenta u svim fazama palijativne skrbi