Mataić Ana

Ana Mataic

Ana Mataić, dr. med., rođena je 11. prosinca 1984. godine u Slavonskom Brodu, gdje zavšava osnovnu školu i opću gimnaziju, a na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci diplomirala je 2009. god. Obavezni pripravnički liječnički staž u trajanju od godinu dana odrađuje u KBC Rijeka. Nakon toga polaže državni ispit i zapošljava se kao liječnik obiteljske medicine.

Početkom 2014. godine zapošljava se u Općoj bolnici Varaždinu gdje radi kao liječnik na Odjelu za patologiju, citologiju i sudsku medicinu te 26. studenog 2014. godine za isti započinje Specijalizaciju iz patološke anatomije s akreditacijskim područjem histopatologije, a koju od istog datuma počinje usavršavati na Kliničkom Zavodu za patologiju „Ljudevit Jurak“ Kliničkog bolničkog centra „Sestre Milosrdnice“ u Zagrebu.

Od 2019. nastavlja specijalizaciju na  Kliničkom zavodu za patologiju i citologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb te polaže specijalistički ispit u ožujku 2020. godine. 

PREDMETI/NASTAVNE CJELINE:

Program za stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje zdravstveno-laboratorijski tehničar

✔ Citološke i histološke pretrage