Marn Borut

Borut Marn

dr. sc. Borut Marn, spec. otorinolaringolog i audiolog nakon prirodoslovno-matematičke gimnazije 1976. završava Medicinski fakultet sveučilišta u Zagrebu, a specijalistički ispit iz otorinolaringologije i cervikofacijalne kirurgije polaže 1982. godine na Klinici za otorinolaringologiju i cervikofacijalnu kirurgiju KBC “Sestre Milosrdnice”. Nakon ispita radio je kao voditelj Odjela za dijagnostiku i rehabilitaciju u Poliklinici SUVAG u Zagrebu do 1994. godine, a od 1994. do 2017. na Klinici za dječje bolesti Zagreb kao voditelj Odjela za  otorinolaringologiju, neurokirurgiju i oftalmologiju. Od 2017. radi kao suradnik u Poliklinici Sabol u Zagrebu.

Magistirao je 1992.godine na Medicinskom fakultetom u Zagrebu s temom «Ocjena funkcionalne sposobnosti aferentnih slušnih puteva u djece s dislalijom», primarijat je dobio 1993., a doktorsku dizertaciju na Medicinskom fakultetu u Zagrebu s temom «Funkcionalna lokalizacijska dijagnostika prezbiakuzije «, obranio je 1998. godine. Godine 2004. postaje subspecijalist iz audiologije.

Od 1980. do 1981. i od 1989. do 1991. polazio je i završio poslijediplomski studij iz otorinolaringologije i cervikofacijalne kirurgije. God. 1990. educirao se u Readingu, Londonu i Nottinghamu iz područja neonatalne i pedijatrijske audiologije.

Bio je predavač u audiološko-rehabilitacijskim ustanovama u Europi i SAD-u, kao i na poslijediplomskim studijima Medicinskog fakulteta u Zagrebu (pedijatrija, obiteljska medicina, otorinolaringologija). Sudjelovao je kao istraživač ili voditelj u osam domaćih ili međunarodnih projekata, autor je 60-tak stručnih ili znanstvenih radova, te koautor udžbenika Medicinskog fakulteta u Zagrebu «Preventivna i socijalna pedijatrija» 2018. godine.

U Hrvatsku uveo ispitivanje evocirane otoakustičke emisije i frekvencijsku audiometriju slušnim evociranim potencijalima. God. 2002. osmislio je i uveo probir novorođenčadi  na oštećenje sluha u sva rodilišta u Hrvatskoj, te je zbog toga 2004. godine dobitnik Plakete Grada Zagreba.

PREDMETI/NASTAVNE CJELINE:

Program usavršavanja za poslove du području slušne akustike

✔ Osnove anatomije i fiziologije slušnog sustava, Osnove audiometrije – mjerenje sluha