Kobler Pavel

Kobler Pavel

Dr. Pavel Kobler završio je gimnaziju je u Brežicama. Potom je diplomirao na Stomatološkom fakultetu godine 1968. godine. Dobitnik je Rektorove nagrade. Godine 1971. izabran je za asistenta u Zavodu za oralnu kirurgiju Stomatološkog fakulteta, gdje i sada radi. Specijalistički ispit iz oralne kirurgije položio je 1975. Godine 1976. boravio je na Sveučilišnoj klinici za oralnu i maksilofacijalnu kirurgiju kod poznatog kirurga prof. dr. Heinza Koele-a. Doktorsku disertaciju pod naslovom “Ispitivanje područja usne šupljine koje je najizloženije karcinomu metodom eksfolijativne citodijagnostike” obranio je 1986. U zvanje primariusa izabran je godine 1985. Do 1987. godine radio je na Zavodu za oralnu kirurgiju kao asistent, a te godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta. U zvanje izvanrednog profesora izabran je godine 1993., a u zvanje redovitog profesora 1999. godine. Od godine 1986. do 1995. bio je Pročelnik polikliničkog odjela Klinike za kirurgiju čeljusti, lica i usta KBC – a. Godine 1996. boravio je kao stipendist fondacije DAAD na Klinici za maksilofacijalnu i oralnu kirurgiju Stomatološkog fakulteta u Wuerzburgu. Sudjelovao je na svim znanstvenim projektima koji su se provodili u okviru Zavoda za oralnu kirurgiju, a bio je Glavni istraživač projekta Ministarstva znanosti i obrazovanja pod nazivom Implanto-protetska rehabilitacija žvačnog sustava (3-02-408) do 1997. godine. Sudjelovao je na mnogim kongresima, znanstvenim i stručnim skupovima u zemlji i u svijetu. Od stranih jezika aktivno se služi njemačkim i engleskim jezikom.

PREDMETI/NASTAVNE CJELINE:

Program usavršavanja za poslove dentalnog/e asistenta/ice

✔ Ekstrakcija i mala oralna kirurgija te Radiologija