Hrabrić David

David

David Hrabrić završio je osnovnu školu te opću gimnaziju u Krku, te nakon toga upisuje Integrirani prediplomski i diplomski studij Kineziologije na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom svog osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja aktivno se bavi natjecateljskim jedrenjem te postiže brojne vrhunske rezultate na državnoj i međunarodnoj razini. Pred kraj i nakon svoje natjecateljske karijere počinje podučavati jedriličarskoj tehnici mlađe uzraste u svome matičnom jedriličarskom klubu “Vihor” u Baški na Krku. Nakon upisa Kineziološkog fakulteta u razdoblju od 2012. do 2017. godine radi kao trener jedrenja i kondicijski trener u istom klubu. Na četvrtoj godini studija upisuje modul jedrenje u sklopu kojeg radi kao demonstrator na svim redovnim i izbornim predmetima vezanim uz ovaj sport. 2018. godine počinje raditi kao trener jedrenja i kondicijski trener u Yacht clubu “Zagreb” u kojem radi i danas. Osim poslova trenera provodi i školu jedrenja za djecu i odrasle polaznike. Godine 2019. godine magistrira na kineziološkom fakultetu te odmah nakon toga postaje vanjski suradnik na predmetu Sportovi na vodi na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Kineziologije i predmetima specijalnosti smjera Jedrenje na preddiplomskom stručnom studiju Izobrazba trenera, na kojima radi i danas. Također radi kao vanjski suradnik na Hrvatskom institutu za kineziologiju u izvedbi programa osposobljavanja za poslove instruktora jedrenja. Osim jedrenja posjeduje dugogodišnje iskustvo u podučavanju jedrenja na dasci.

PREDMETI/NASTAVNE CJELINE:

Program osposobljavanja za poslove instruktora rekreativnog jedrenja 

✔ Osnovna tehnika rekreativnog jedrenja

✔ Osnove metodike rekreativnog bavljenja sportom i metodike podučavanja rekreativnog jedrenja