Bašić Krešimir

Kresimir Basic

Krešimir Bašić nakon završene XV. gimnazije u Zagrebu upisuje Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu gdje diplomira 2009. godine. Nakon obavljenog pripravničkog staža i godine dana rada u privatnoj ordinaciji dentalne medicine zapošljava se na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao asistent na Katedri za farmakologiju. 2016. godine započeo je specijalizaciju iz oralne kirurgije koju je završio 2020. godine. 2017. godine obranio je doktorski rad na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 2021. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docent.

Radi kao docent na Katedri za Farmakologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Aktivno sudjeluje u znanstvenom i kliničkom radu te podučavanju studenata. Nastavnik je na integriranom studija Dentalna medicina na predmetima Farmakologija, Klinička farmakologija, Propisivanje lijekova u kliničkoj stomatološkoj praksi i Izrada zubne paste. 2013. i 2020. godine dobio je Priznanje dekana za najbolje ocjenjenog nastavnika prema rezultatima studentske ankete. Autor je i koautor više znanstvenih i stručnih radova kao i poglavlja u knjigama. Aktivno sudjeluje na međunarodnim te domaćim znanstvenim i stručnim skupovima. Član je Hrvatskog društva farmakologa, Federacije europskih farmakoloških društava (EPHAR), Hrvatskog društva za oralnu kirurgiju i Hrvatskog društva za dentalnu implantologiju.

PREDMETI/NASTAVNE CJELINE:

Program usavršavanja za poslove dentalnog/e asistenta/ice

✔ Farmakologija