Barošević Maja

Maja Barosevic_3

Maja Barošević, mag. med. techn., rođena je 12. svibnja 1970. godine u Vukovaru. U Iloku je završila osnovnu školu, a u Osijeku 1989. godine srednju medicinsku školu. Te iste godine zaposlila se u Zagrebu na Klinici za infektivne bolesti Dr. Fran Maihaljević u Zagrebu gdje je radila do 1995. godine kada je prešla raditi na Klinički bolnički centar Zagreb (Zavod za dječju i preventivnu stomatologiju Klinike za stomatologiju) i Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.  

Godine 2007. upisala je preddiplomski studij sestrinstva na Zdravstvenom veleučilištu. Diplomirala je 2011. godine i potom prešla raditi na Klinički zavod za oralnu kirurgiju Klinike za stomatologiju KBC-a Zagreb kao glavna sestra zavoda gdje i danas radi.  

Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisala sveučilišni diplomski studij sestrinstva 2018. godine. Diplomirala je 8. srpnja 2020. godine i stekla naziv magistra sestrinstva. Te iste godine dobila je i dekanovu nagradu za postignut uspjeh u akademskoj godini 2019./2020. 

Kontinuirano sudjeluje na kongresima u organizaciji KBC-a Zagreb, Hrvatskog društva za oralnu kirurgiju s međunarodnim sudjelovanjem, pozvani je predavač na kongresima u organizaciji Hrvatske komore dentalne medicine, pozvani predavač (vanjska suradnica) u Učilištu Ambitio i pozvani predavač u Interdentu.  

Jedna je od autorica udžbenika Dentalno asistiranje 1 (udžbenika za drugi razred srednje zdravstvene škole) i Dentalno asistiranje 2 i 3 (udžbenika za treći i četvrti razred srednje zdravstvene škole). 

Članica je Hrvatske komore medicinskih sestara.