Barbara Marić

barbara-portreti-normalne

Barbara Marić, doktorandica iz područja temeljnih medicinskih znanosti, trenutno pohađa doktorski studij ”Molekularne bioznanosti” gdje je usmjerena na modul biomedicina. Završila je redovni integrirani diplomski studij na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekla akademsku titulu magistra medicinske biokemije i laboratorijske medicine. Licencu stječe nakon godinu dana pripravničkog staža u Kliničkom zavodu za laboratorijsku dijagnostiku KB Dubrava te uspješno polaže državni ispit pred Ministarstvom zdravstva. Iskustvo u struci stječe radom u općoj bolnici i privatnoj poliklinici uz koju radi i kao mentor stručne prakse te predavač stručnih predmeta i vježbi za polaznike obrazovnog programa zdravstveno-laboratorijski tehničar.
Članica je Hrvatske komore medicinskih biokemičara (HKMB), Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu (HDMBLM). Stekla je certifikate sa svjetskih, europskih i domaćih kongresa na kojima kontinuirano prati sve novitete u struci te se trajno usavršava i putem tečajeva organiziranih od strane HKMB.
Trenutno je zaposlena u medicinsko-biokemijskom laboratoriju Doma zdravlja Zagreb Istok gdje radi kao zamjenica voditelja laboratorija.

Na Učilištu Ambitio vrši funkciju voditelja smjera zdravstveno-laboratorijski tehničar, a predaje nekoliko stručnih predmeta na smjerovima zdravstveno-laboratorijski tehničar te farmaceutski tehničar.

PREDMETI/NASTAVNE CJELINE:

Program za stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje zdravstveno-laboratorijski tehničar

✔ Biokemija

✔ Instrumentalne metode

✔ Medicinska biokemija

✔ Laboratorijska hematologija

Program stjecanja srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje farmaceutski tehničar

✔ Biokemija