Dentalni asistent

Učilište Ambitio uz svoje formalne programe obrazovanja provodi i razne radionice. Dodatnom ponudom želimo svojim, ali i svim ostalim zainteresiranim polaznicima omogućiti kontinuirani osobni razvoj s ciljem razvoja profesionalnih, ali i društvenih kompetencija.

Vaša želja za učenjem i novim spoznajama bila je naš motiv da se upustimo u zahtjevan projekt organizacije i prezentiranja tema, za koje smo procijenili da bi Vas mogle zanimati i naći konkretnu primjenu u Vašim radnim okruženjima. Zajedničko druženje, razmjena iskustava i znanja omogućit će nam da zajednički utječemo na razvoj kvalitete struke i osobno zadovoljstvo.

Radionica – dentalni asistent – 4/2018. „Lokalna anestezija u dentalnoj medicini – što bi dentalni asistent trebao znati?; Tehnike venepunkcije i pripremni klinički protokol PRGF-a; Dentalno asistiranje u endodontskim terapijskim postupcima”

Mjesto održavanja radionice:  Učilište Ambitio, Kuniščak 1A, Zagreb

Vrijeme održavanja radionice: 15. rujna 2018. s početkom u 9:00 sati.

Za ovu radionicu potrebno je ispuniti Obrazac za prijavu.

Cilj održavanja radionice:

  • omogućiti polaznicima koji su prošli edukaciju i ostvarili stručnu kvalifikaciju u učilištu Ambitio kontinuiranu edukaciju i usavršavanje stečenih znanja i vještina
  • omogućiti svim zainteresiranim pojedincima koji sudjeluju u procesu rada da ponove i prošire svoja strukovna znanja, razmjene iskustva i usavrše postojeće vještine
  • objasniti protokol PRGF- endoret tehnologije, njezin značaj i područja terapijske primjene
  • demonstrirati tehniku venepunkcije i protokol centrifugiranja krvi, frakcioniranja, aktivacije faktora rasta i upotrebu plasmatehrm-a
  • proširiti postojeća znanja u području primjene i indikacija za primjenu lokalnih anestetika u dentalnim terapijskim zahvatima
  • upoznati suvremene koncepte i algoritme primjene lokalnih anestetika u različitim kliničkim situacijama
  • prikazati osnovne karakteristike endodontskih instrumenata i postupke njihova održavanja kojima dentalni asistent/ica bitno utječe na uspjeh endodontskog terapijskog postupka
  • upoznati se s novim uređajima, terapijskim pristupima i njihovim učincima u liječenju korijenskih kanala zuba

 

PREDAVAČI

 

Doc. dr. sc. Dragana Gabrić, dr. med. dent., rođena je 8. travnja 1981. godine u Splitu. Osnovnu školu i I. Jezičnu gimnaziju završila je u Splitu, gdje je i maturirala 1999. s odličnim uspjehom. Dodiplomski studij stomatologije završava na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomski rad iz područja oralne kirurgije je obranila 2004. godine s odličnim uspjehom. Tijekom studija bila je demonstrator na pretkliničkim vježbama na Zavodu za fiksnu protetiku, Zavodu za dentalnu patologiju i Zavodu za mobilnu protetiku.

Stručni ispit položila je 2005. Poslijediplomski stručni studij stomatologije upisala je  akademske godine 2005./06. Poslijediplomski doktorski studij stomatologije upisala je  akademske godine 2006./07. Od studenoga 2006. godine radi u Zavodu za oralnu kirurgiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao asistent u statusu znanstvenog novaka na znanstveno-istraživačkom projektu „Cijeljenje koštanih defekata nakon imedijatne implantacije“, voditelja i mentora prof. dr. sc. Davora Katanca. Specijalistički staž iz oralne kirurgije je obavila u Klinici za stomatologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb.

Disertaciju pod naslovom „Fizikalna i ultrastrukturna usporedba lasera i kirurškog svrdla na koštano tkivo“ obranila je 19. svibnja 2010. Iste godine izabrana je za višeg asistenta u Zavodu za oralnu kirurgiju Stomatološkog fakulteta. Specijalistički ispit iz oralne kirurgije položila je 5. svibnja 2011. godine. U znanstveno zvanje znanstvenog suradnika je izabrana 24. ožujka 2011., a u višeg znanstvenog suradnika 30. travnja 2013. U znanstveno-nastavno zvanje docenta je izabrana 28. travnja 2014. Od 28. travnja 2016. zaposlena je kao liječnik specijalist oralne kirurgije u Kliničkom zavodu za oralnu kirurgiju, Klinike za stomatologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb.

Aktivno sudjeluje u izvođenju kliničke i pretkliničke nastave, poslijediplomskom doktorskom studiju dentalne medicine te tečajevima trajne izobrazbe doktora dentalne medicine. Sudjelovala je u izvođenju kolegija na poslijediplomskom specijalističkom studiju pod nazivom “Dentalna implantologija”, voditelja prof. dr. sc. Pavela Koblera u akademskim godinama 2008./09. i 2009./10. Kolegiji na poslijediplomskim specijalističkim studijima na kojima sudjeluje u nastavi su: „Suvremeni aspekti lokalne anestezije“, voditelja prof. dr. sc. Tihomira Kune; „Pretprotetska kirurgija“ i „Kirurška protetika“, voditelja prof. dr. sc. Mate Sušića; „Primjena lasera u oralnoj kirurgiji i dentalnoj implantologiji“, voditeljice doc. dr. sc. Dragane Gabrić; „Oralna kirurgija I“ i „Oralna kirurgija II“, voditelja prof. dr. sc. Darka Macana. Kolegij na poslijediplomskom doktorskom studiju dentalne medicine na kojem sudjeluje u nastavi je “Ispitivanje utjecaja lasera na biomehanička svojstva dentalnih materijala i tvrdih zubnih tkiva”, voditeljice doc. dr. sc. Anje Barabe.

Bila je voditeljica dva tečaja trajne edukacije Hrvatske stomatološke komore i Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, „Uloga dentalnog asistenta u svakodnevnoj oralno-kirurškoj praksi“ (2016.) i „Suvremene regenerativne metode u dentalnoj medicini primjenom tehnologije plazme obogaćene faktorima rasta“ (2017.).

Članica je Hrvatske stomatološke komore, Hrvatskoga društva za dentalnu implantologiju HLZ-a (Upravni odbor) i Hrvatskoga društva za oralnu kirurgiju HLZ-a (Tajnica), Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog društva za minimalno intervencijsku dentalnu medicinu (Osnivački odbor; Upravni odbor), Hrvatskog društva za maksilofacijalnu, plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju glave i vrata (Upravni odbor) i Laser and Health Academy.

Autorica je i koautorica 226 znanstvena, stručna i pregledna rada te kongresnih priopćenja u domaćim i stranim časopisima, od čega je 27 radova indeksiranih u Current Contents i ostalim međunarodno priznatim indeksima, 16 radova indeksiranih u WoS Core Collection, 15 radova u Scopus bazi, 15 radova u Indeks Medicus – Medline, Biological Abstracts/BIOSIS i ostalim međunarodnim indeksima, 45 u ostalim časopisima, 39 sažetaka kongresnih priopćenja indeksiranih u Current Contents, 6 kongresnih priopćenja indeksiraih u WoS Core Collection, 60 ostalih kongresnih priopćenja i sažetaka, 2 ekspertize, 2 elaborata objavljena na ruskom i engleskom jeziku te 1 patent. Autorica je 10 poglavlja u domaćim i međunarodnim knjigama („Sindrom Down“, „Implant dentistry – the most promising discipline of dentistry“, „Current Concepts in Oral and Maxillofacial Surgery”, “A textbook of advanced oral and maxillofacial surgery”, “A textbook of advanced oral and maxillofacial surgery Volume 2”, “Dopamin u zdravlju i bolesti – mitovi i činjenice”, “Lichen Planus: Epidemiology, Symptoms and Treatment”, “Lokalna anestezija u dentalnoj medicini”). Urednica je sveučilišnog udžbenika „Lokalna anestezija u dentalnoj medicini“.

Aktivno je sudjelovala na više domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova. Pozvana predavanja održala je na više međunarodnih skupova i sveučilišta (Hong Kong, Njemačka, Španjolska, Francuska, Mađarska, Ukrajina, Slovenija, Srbija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Crna Gora, Ujedinjeni Arapski Emirati, Tajland, Burma, Filipini, Gruzija, Rumunjska, Bugarska) te plenarna izlaganja na 13. Svjetskom kongresu laserske dentalne medicine, WFLD2012. u Barceloni te II. Međunarodnom znanstveno-stručnom kongresu aplikacije lasera u stomatologiji u L’vivu (Ukrajina).

Nositeljica je jednog patenta pod nazivom „Umjetna slina”, upisanog u Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske, sektor za patente 8. studenog 2017. (P20171685A).

 

Andrea Krcunović, bacc. med. techn., rođena je 1980. godine u Rijeci, gdje je završila osnovnu školu i srednju Medicinsku školu.

Prvo radno iskustvo stječe u bolničkom sustavu na Klinici za anesteziologiju i intenzivno liječenje KBC Rijeka.

U stomatološkoj poliklinici Zagreb počinje raditi 2006.godine na odjelu Parodontologije, endodoncije, oralne medicine i oralne kirurgije.

Studij sestrinstva završava 2014. godine na Zdravstvenom veleučilištu Zagreb te stječe titulu prvostupnice sestrinstva.

Danas radi na odjelu za endodonciju s restaurativnom stomatologijom, oralnu medicinu i parodontologiju kao odjelna medicinska sestra.

 

Maja Barošević, bacc. ms., glavna sestra Kliničkog zavoda za oralnu kirurgiju. Rođena je 1970. godine u Vukovaru, srednju medicinsku školu završila je 1989. godine. U Osijeku, iste godine započinje rad u Klinici za infektološke bolesti „Fran Mihaljević“ i specijalizira se za njegu imunokompromitiranih bolesnika, gdje radi do 1995., kada započinje rad na Klinici za stomatologiju, Zavodu za dječju i preventivnu stomatologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2011. radi kao glavna sestra Kliničkog Zavoda za oralnu kirurgiju, Klinike za stomatologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Održala je brojna predavanja u sklopu tečajeva trajne edukacije dentalnih asistenata te sudjelovala u više radnih tečajeva trajne edukacije doktora dentalne medicine.

 

 

Dijana Didak, bacc. med. techn., rođena je 22. 8. 1966. godine u Daruvaru. Osnovnu školu završila je u Bregani, a srednju medicinsku školu 1986. godine u Zagrebu. Do 1993. godine radi u Klinici za dječje bolesti u Zagrebu.

Na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu 2011. godine stječe zvanje prvostupnice sestrinstva.

U periodu od 1993. do 1995. godine radi u Domu umirovljenika Trnje, a od 1995. do 2000. godine u kućnoj njezi privatne Zdravstvene ustanove. U Stomatološkoj poliklinici Zagreb radi u razdoblju od 2000. do 2015. godine iz koje na poziv Zdravstvenog  učilišta odlazi na mjesto predavača strukovnih predmeta u smjeru dentalni/a asistent/ica.

Godine 2016. na KBF-u u Zagrebu završava pedagoško obrazovanje i stječe naziv strukovnog nastavnika.

U Učilištu Ambitio predaje kao stručni suradnik od njegovog osnivanja 2013. godine do danas.