Usavršavanje za poslove u palijativnoj skrbi – medicinske sestre/tehničari: nastavnici

Osnovni principi palijativne skrbi, Psihosocijalni i duhovni aspekti palijativne skrbi, Kvaliteta palijativne skrbi

Nastavnik: Senka Repovečki

Senka Repovečki rođena 1977. godine u Zaboku. Osnovnu školu završila u Zaboku, srednju školu za medicinske sestre u Vrapču. Od 1995. godine radi u Klinici za psihijatriju Vrapče. Na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu 2007. godine završila za prvostupnicu sestrinstva, te 2012. godine završila Specijalistički diplomski studij Psihijatrijsko sestrinstva. 2015. godine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu završila Sveučilišni diplomski studij sestrinstva. Nastavna aktivnost započinje 2011. godine kada je izabrana u suradničko zvanje asistenta kao naslovno zvanje na Katedri za zdravstvenu njegu pri Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, iz područja psihijatrijske zdravstvene njege i gerijatrijske zdravstvene njege, te izabrana u suradničko zvanje asistenta kao naslovno zvanje na Katedri za zdravstvenu njegu na Sveučilištu Sjever u Varaždinu, iz područja psihijatrijske zdravstvene njege. Od 2014. godine mentor pripravnika na Klinici za psihijatriju Vrapče. 2016.godine izabrana u nastavno zvanje predavača kao naslovno zvanje u području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti (sestrinstvo) pri Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu.

Iz područja palijativne skrbi 2013. godine završila tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I kategorije „ Osnove palijativne medicine „ Medicinski fakultet Zagreb, 2015. godine završila tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I kategorije „ Psihološki aspekti u palijativnoj skrbi „ Medicinski fakultet Zagreb. Član je Hrvatske udruge za Alzheimerovu bolest, te član Društva za hospicijsku i palijativnu zdravstvenu njegu pri HUMS-u. Polaznik Studija logoterapije V. Frankl, Institut logoterapije u Beču, te polaznik edukacije iz grupne analize. 2016. godine postaje član Tematske radne skupine za izradu novih programa usavršavanja odraslih „Njegovateljica s palijativnim pristupom“ i „Medicinska sestra za palijativnu skrb“ na projektu HR.3.1.19-0047 „E-programi stručnog usavršavanja – palijativna skrb“ financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda.

 


 

Komunikacijske vještine u palijativnoj skrbi

Nastavnik: Irena Habazin

Irena Habazin rođena je 7. lipnja 1957. godine u Zagrebu. Diplomirala je na Višoj školi za medicinske sestre Medicinskog fakulteta u Zagrebu, a potom na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer – Poremećaji u ponašanju, na kojem je 2010.g. obranila magistarski rad, a 2013.g. i doktorsku disertaciju (Čimbenici zadovoljstva poslom i izgaranja na poslu medicinskih sestara i tehničara zaposlenih u zdravstvenom i penalnom sustavu). Do 1993.g- radila je u Klinici za dječje bolesti Zagreb, a od tada do danas zaposlena je u Školi za medicinske sestre Vinogradska u Zagrebu. 2009.g. napredovala je u zvanje profesor mentor i 2014.g. u zvanje profesor savjetnik. Od 2006.g. vanjski je suradnik Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, na kojem je izabrana u nastavno zvanje predavača kao naslovnog zvanja u području biomedicine i zdravstva za stručno polje kliničke medicinske znanosti (2010.g. – reizbor). Od 2012.g. na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku izvodi nastavu na predidplomskom studij sestrinstva (vanjski suradnik – viši asistent), a 2014.g. izabrana je u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog poja edukacijske i rehabilitacijske znanosti, znanstvene grane inkluzivna edukacija i rehabilitacija.

Od 2010. do 2012.g. sudjelovala je kao član radne skupine za izradu standarda zanimanja, standarda kvalifikacije i kurikuluma za kvalifikaciju medicinska sestra/tehničar opće njege u Obrazovnom sektoru zdravstvo i socijalna skrb, a od 2010.-2011.g. bila je član upravljačkog odbora twinning light projekta “Podizanje znanja i vještina medicinskih sestara i primalja i ujednačavanje obrazovnog programa s Direktivom 2005/36/EK”. Od 2010. do 2012.g. sudjelovala je u izradi i izvođenju programa: Edukacija mentora za specijalizacije u sestrinstvu (Ministarstvo zdravstva RH). 2016.g. sudjelovala je u radu Tematske radne skupine za izradu novih programa usavršavanja odraslih: Medicinska sestra za palijativnu skrbi i Njegovateljica s palijativnim pristupom. Od 1999.g. član je Ispitne komisije na stručnim ispitima za medicinske sestre općeg smjera, a od 2008.g član je Ispitnog povjerenstva na stručnim ispitima nastavnicima zdravstvene struke koji predaju u nastavnom programu za zanimanje medicinska sestra / tehničar u srednjim školama.

Dodatno je završila edukaciju iz Integrativne geštalt terapije (Internationales Institut für Integrative Gestalttherapie). Volonterski sudjeluje u izradi i izvođenju programa Centra za obitelj, djecu i mlade – CODIM.

 


 

Sestrinske intervencije u svrhu unaprijeđenja kvalitete života pacijenta

Nastavnik: Romanita Milojević

Rođena 21. 07. 1963. g. u Zagrebu.

1986.g. diplomirala na Višoj školi za medicinske sestre Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; stekla naziv: Viša medicinska sestra bolničkog smjera.

2002.g. diplomirala na Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu- smjer poremećaji u ponašanju.

U ak.godini 2011/2012 upisala poslijediplomski doktorski studij Prevencijska znanost na Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

1981.g. radila na Institutu za tumore- odjel kirurgija.

Od 1982.-1993. radila u privatnoj klinici za bolesti uha, nosa, grla i plastičnu kirurgiju Dr. Boško Milojević.

Od 1994.g do danas zaposlena u Školi za medicinske sestre Mlinarska Zagreb kao nastavnik zdravstvene njege i metodike zdravstvenog odgoja.

18. siječnja 2006.g. sukladno odredbama Pravilnika o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu, napredovala u zvanje: profesor mentor.

25. studenog 2011. prema Pravilniku o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu, imenovana u zvanje profesor-savjetnik.

17. listopada 2005.g imenovana u nastavno zvanje: Naslovnog predavača za stručno polje druge grane kliničke medicine u području biomedicine i zdravstva za predmet zdravstvena njega, a za potrebe Stručnog studija sestrinstvo na Medicinskom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.

2011.g. imenovana u nastavno zvanje višeg predavača za stručno polje druge grane kliničke medicine u području biomedicine i zdravstva za predmet zdravstvena njega a za potrebe Stručnog studija sestrinstvo na Medicinskom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.

Od 2003-2009.g. nastavnik- vanjski suradnik na Stručnom studiju sestrinstva pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, nositelj kolegija zdravstvena njega majke i novorođenčeta, zdravstvena njega djeteta.

Od 2004-2006.g. nastavnik-vanjski suradnik na Stručnom studiju sestrinstva pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.

Od 2004.g. do danas nastavnik-vanjski suradnik na Stručnom studiju sestrinstva pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku.

Ak. god. 2005/2006 nastavnik na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu.

Od ak.god. 2008/2009 do 2010 nastavnik-vanjski suradnik na Stručnom studiju sestrinstvo pri odjelu za zdravstvene studije Sveučilišta u Zadru.